Kadencja 2020-2023 r.

Informacja dotycząca wyboru ławników na
kadencję 2020 - 2023

Niniejszym informuję, iż Prezes Sądu Okręgowego w Świdnicy, w oparciu o art. 161 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 52 ze zm.), podał liczbę ławników dla Sądu Rejonowego
w Ząbkowicach Śląskich na kadencję 2020 – 2023.

Zgodnie z art. 164 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów
powszechnych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 52 ze zm.), Rada Gminy Ciepłowody
powinna dokonać wyboru 2 ławników do końca października 2019 r.

Tym samym na podstawie art. 158 - 163 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r.,  poz. 52, ze zm.) w związku z kończącą się kadencją ławników sądów powszechnych, informuję o naborze kandydatów na ławników kadencji 2020 – 2023 do:

 

Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śląskich, Wydziału Rodzinnego i Nieletnich
- 2 osoby.

 

Zgodnie z art. 162 w/w ustawy kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin, w terminie do dnia 30 czerwca ostatniego roku kadencji:
prezesi właściwych sądów,
stowarzyszenia,
inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze,
zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

 

Zgodnie z art. 158 § 1 ustawy prawo o ustroju sądów powszechnych, ławnikiem może być wybrany ten, kto:
posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
jest nieskazitelnego charakteru,
ukończył 30 lat,
jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
nie przekroczył 70 lat,
jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

 

         Natomiast zgodnie z art. 159 w/w ustawy, ławnikami nie mogą być:
osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz prokuraturze,
osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać
skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
adwokaci i aplikanci adwokaccy,
radcy prawni i aplikanci radcowscy,
duchowni,
żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
funkcjonariusze Służby Więziennej.
radni gminy, powiatu i województwa,

 

         Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie. 

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia. Wzór karty zgłoszenia, oraz pozostałe druki oświadczeń i druk listy poparcia dostępne są w Urzędzie Gminy Ciepłowody (Sekretariat), jak również na stronie internetowej Urzędu.

 

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:
informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo
skarbowe,
oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani
zawieszona,
zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

 

Dokumenty, o których mowa w pkt 1 - 4, powinny być opatrzone datą
nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia.

 

Nadto do:
 zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na
podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego
Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, które to dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.
zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez
obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

 

Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone, jako pierwsze
na liście

 

Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa 30 czerwca 2019 r.

 

Zgodnie z regulacją art. 162 § 10 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 52 z późn. zm.), zgłoszenia
kandydatów, które wpłynęły do rady gminy po upływie w/w terminu, a także
zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.
 

Karty zgłoszeniowe można pobrać ze strony internetowej www.ms.gov.pl, ze strony
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gmin Ciepłowody, znajdują się również do pobrania w Urzędzie Gminy Ciepłowody, ul. Kolejowa 3. Karty zgłoszeń kandydatów
na ławników można składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Ciepłowody, ul. Kolejowa
nr 3, 57 – 211 Ciepłowody, do dnia 30 czerwca 2019 r., w godzinach pracy Urzędu.

Informacje związane z wyborami ławników udzielane są pod numerem tel.:
74 8103746

OPŁATY

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty
za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.

Karta zgłoszenia kandydata

Wzór oświadczenia kandydata na ławnika

Wzór oświadczenia kandydata na ławnika dotyczacy władzy rodzicielskiej

Wzór lista osób popierających kandydata na ławnika

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO w naborze na ławników na kadencję 2020 - 2023

 Informacja dotycząca wyboru ławników

Opublikowane przez: Sebastian Hebda | Data wprowadzenia: 2019-06-03 15:01:38 | Data modyfikacji: 2019-06-03 15:16:45.
Data wprowadzenia: 2019-06-03 15:01:38
Data modyfikacji: 2019-06-03 15:16:45
Opublikowane przez: Sebastian Hebda