2019r.

Zarządzenie nr 1/19 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 3 stycznia 2019r. w sprawie przekazania
informacji o ostatecznych kwotach dochodów i
wydatków podległym jednostkom organizacyjnym
Gminy Ciepłowody oraz wysokości dotacji wpłat
do budżetu w 2019r.

Zarządzenie 1/19

 

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2019-01-08 09:17:09.
Zarządzenie nr 2/19 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 3 stycznia 2019r. w sprawie planu finansowego
zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie na rok 2019.
 Zarządzenie 2/19

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2019-01-08 09:27:00.
Zarządzenie nr 3/19 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 3 stycznia 2019r. w sprawie zmian w
wieloletniej prognozie finansowej Gminy
Ciepłowody
 Zarządzenie 3/19

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2019-01-08 09:30:56.
Zarządzenie nr 4/2019 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 10 stycznia 2019r. w sprawie powołania
komisji przetargowej do przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 Zarządzenie 4/19

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2019-02-05 07:53:50.
Zarządzenie nr 5 /19 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 09 stycznia 2019r. w sprawie powołania
Zespołu do spraw Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych w Gminie Ciepłowody

Zarządzenie 5/19

 

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2019-01-15 11:03:40.
Zarządzenie nr 6/19 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 15 stycznia 2019r. w sprawie upoważnienia
pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w
Ciepłowodach do realizacji zadań wynikających z
ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
oraz Karty Dużej Rodziny

Zarządzenie 6/19

 

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2019-01-16 09:32:40.
Zarządzenie nr 7/19 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 22 stycznia 2019r. w sprawie powołania
komisji przetargowej do przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 Zarządzenie 7/2019

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2019-01-25 10:30:05 | Data modyfikacji: 2019-01-25 10:48:54.
Zarządzenie nr 8/19 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 24 stycznia 2019r. w sprawie udzielenia
upoważnienia pracownikowi Ośrodka Pomocy
Społecznej w Ciepłowodach w zakresie realizacji
zadań w obszarze świadczeń z ustawy o wsparciu
kobiet i rodzin "Za życiem"
 Zarządzenie 8/19

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2019-01-25 14:09:47 | Data modyfikacji: 2019-01-25 10:48:54.
Zarządzenie nr 9/2019 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 25 stycznia 2019r. w sprawie powołania
Komisji Odbioru Końcowego
 Zarządzenie 9/19

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2019-02-05 11:53:55 | Data modyfikacji: 2019-01-25 10:48:54.
Zarządzenie nr 11/2019 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 1 lutego 2019r. w sprawie powierzenia
pełnienia obowiązków Dyrektora Gminnego
Ośrodka Kultury i Promocji w Ciepłowodach
 Zarządzenie 11/19

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2019-02-05 07:57:00 | Data modyfikacji: 2019-01-25 10:48:54.
Zarządzenie nr 12/2019 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 4 lutego 2019r. w sprawie powierzenia
pełnienia obowiązków Dyrektora Gminnego
Ośrodka Kultury i Promocji w Ciepłowodach
 Zarządzenie 12/19

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2019-02-05 08:01:27 | Data modyfikacji: 2019-01-25 10:48:54.
Zarządzenie nr 14/19 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 5 lutego 2019r. w sprawie: przeprowadzenia
otwartego konkursu ofert na realizację zadania
publicznego z zakresu upowszechnienia kultury
fizycznej i sportu na terenie Gminy Ciepłowody w
2019r.
 Zarządzenie 14/19

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2019-02-05 14:30:22 | Data modyfikacji: 2019-02-06 08:31:57.
Zarządzenie nr 15/19 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 5 lutego 2019r. w sprawie powołania Komisji
Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach
otwartego konkursu ofert na realizację zadania
publicznego z zakresu upowszechniania kultury
fizycznej i sportu na terenie Gminy Ciepłowody w
2019r.
 Zarządzenie 15/19

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2019-02-05 14:33:22 | Data modyfikacji: 2019-02-05 14:34:10.
Zarządzenie nr 16/19 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 08 lutego 2018r. w sprawie zmiany
zarządzenia Wójta Gminy Ciepłowody w sprawie
powołania Komisji do spraw umorzeń, ulg,
odroczeń i rozkładania na raty podatków opłat
i innych należności pieniężnych o charakterze
publiczno - prawnym, stanowiących dochody Gminy
Ciepłowody oraz określenia zasad pracy Komisji
 Zarządzenie 16/19

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2019-02-11 11:06:39 | Data modyfikacji: 2019-02-05 14:34:10.
Zarządzenie nr 17/19 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 11 lutego 2019r. zmieniające Zarządzenie nr
34/2015 Wójta Gminy Ciepłowody z dnia 16
kwietnia 2015r. w sprawie powołania Komisji
Mieszkaniowej
 Zarządzenie 17/19

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2019-02-11 14:33:12 | Data modyfikacji: 2019-02-05 14:34:10.
Zarządzenie Nr 18/2019 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie powołania
Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na
stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i
Promocji w Ciepłowodach oraz określenia
szczegółowego trybu prac komisji.
 Zarządzenie 18/19

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2019-02-13 09:05:21 | Data modyfikacji: 2019-02-13 09:06:34.
Zarządzenie 19/2019 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 12 lutego 2019 r. Zmieniające zarządzenie
nr 4/2019 w sprawie powołania komisji
przetargowej do przeprowadzenie postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego
 Zarządzenie 19/19

Opublikowane przez: Sebastian Hebda | Data wprowadzenia: 2019-02-19 10:11:12 | Data modyfikacji: 2019-02-13 09:06:34.
Zarządzenie 20/2019 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 12 lutego 2019 r. Zmieniające zarządzenie
nr 7/2019 w sprawie powołania komisji
przetargowej do przeprowadzenie postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego
 Zarządzenie 20/19

Opublikowane przez: Sebastian Hebda | Data wprowadzenia: 2019-02-19 10:15:28 | Data modyfikacji: 2019-02-13 09:06:34.
Zarządzenie 21/2019 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie upoważnienia
pracownika do wydawania decyzji administracyjnych
w imieniu Wójta
 Zarządzenie 21/19

Opublikowane przez: Sebastian Hebda | Data wprowadzenia: 2019-02-19 10:18:32 | Data modyfikacji: 2019-02-13 09:06:34.
Zarządzenie 22/2019 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie powierzenia
Sekretarzowi Gminy prowadzenia spraw Gminy
Ciepłowody w imieniu Wójta Gminy Ciepłowody
oraz w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy do
wydawania decyzji w imieniu Wójta Gminy
Ciepłowody
 Zarządzenie 22/19

Opublikowane przez: Sebastian Hebda | Data wprowadzenia: 2019-02-19 10:22:30 | Data modyfikacji: 2019-02-13 09:06:34.
Zarządzenie 23/2019 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 12 lutego 2019 r. zmieniające załącznik do
zarządzenia w sprawie ustalenia Regulaminu
wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy
Ciepłowody
 Zarządzenie 23/19

Opublikowane przez: Sebastian Hebda | Data wprowadzenia: 2019-02-19 10:27:06 | Data modyfikacji: 2019-02-13 09:06:34.

Zobacz:
 2019r. . 
Data wprowadzenia: 2019-02-19 10:27:06
Opublikowane przez: Sebastian Hebda