2018r.

Zarządzenie nr 1/2018 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 5 stycznia 2018r. w sprawie przekazania
informacji o ostatecznych kwotach dochodów i
wydatków podległym jednostkom organizacyjnym
Gminy Ciepłowody oraz wysokości dotacji i wpłat
do budżetu w 2018r.
 Zarządzenie 1/18

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-01-11 11:52:29 | Data modyfikacji: 2018-01-11 11:57:41.
Zarządzenie nr 2/2018 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 5 stycznia 2018r. w sprawie: przeprowadzenia
otwartego konkursu ofert na realizacje zadania
publicznego z z akresu upowszechnienia kultury
fizycznej i sportu na terenie Gminy Ciepłowody w
2018r.
 Zarządzenie 2/2018

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-01-05 08:50:35 | Data modyfikacji: 2018-01-11 11:57:41.
Zarządzenie nr 3/2018 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 5 stycznia 2018r. w sprawie powołania
Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone
w ramach otwartego konkursu ofert na realizację
zadania publicznego z zakresu upowszechniania
kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy
Ciepłowody w 2018r.
 Zarządzenie 3/2018

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-01-05 09:01:22 | Data modyfikacji: 2018-01-11 11:57:41.
Zarządzenie nr 4/2018 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 10 stycznia 2018r. w sprawie powołania
komisji konkursowej w celu przeprowadzenia
konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora
Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Ciepłowodach,
ul. Szkolna 2, 57-211 Ciepłowody oraz wyznaczenia
przewodniczącego komisji konkursowej
 Zarządzenie 4/2018

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-01-11 14:25:47 | Data modyfikacji: 2018-01-11 11:57:41.
Zarządzenie nr 5/2018 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 11 stycznia 2018r. w zmieniające
zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu
wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy
Ciepłowody
 Zarządzenie 5/2018

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-01-11 11:55:31 | Data modyfikacji: 2018-01-11 11:57:41.
Zarządzenie nr 6/18 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 11 stycznia 2018r. w sprawie planu
finansowego zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
ustawami na rok 2018
 Zarządzenie 6/2018

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-01-18 10:58:01 | Data modyfikacji: 2018-01-11 11:57:41.
Zarządzenie nr 7/2018 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 16 stycznia 2018r. w sprawie ustalenia dni
wolnych od pracy w 2018r. przypadających w zamian
za święta i organizacji pracy Urzędu Gminy
Ciepłowody
 Zarządzenie 7/2018

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-01-22 15:36:27 | Data modyfikacji: 2018-01-11 11:57:41.
Zarządzenie nr 8/18 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 25 stycznia 2018r. w sprawie zatwierdzenia
konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno
- Przedszkolnego w Ciepłowodach, ul. Szkolna nr
2, 57-211 Ciepłowody
 Zarządzenie 8/2018

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-01-25 14:16:49 | Data modyfikacji: 2018-01-25 14:17:42.
Zarządzenie nr 9/18 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 30 stycznia 2018r. w sprawie rozstrzygnięcia
Konkursu i udzielenia dotacji dla organizacji
pozarządowych na wykonanie zadań publicznych w
2018r. z zakresu upowszechniania kultury fizycznej
i sportu na terenie Gminy Ciepłowody w 2018r.
 Zarządzenie 9/18

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-02-01 08:49:09 | Data modyfikacji: 2018-01-25 14:17:42.
Zarządzenie nr 10/18 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 01 lutego 2018r. w sprawie powierzenia
stanowiska Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w
Ciepłowodach, ul. Szkolna nr 2, 57-211
Ciepłowody
 Zarządzenie 10/18

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-02-02 07:15:24 | Data modyfikacji: 2018-01-25 14:17:42.
Zarządzenie nr 11/2018 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 01 lutego 2018r. w sprawie udzielenia
pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych
i składania oświadczeń woli w zakresie
kierowanej jednostki
 Zarządzenie 11/18

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-02-02 07:20:21 | Data modyfikacji: 2018-01-25 14:17:42.
Zarządzenie nr 12/18 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 20 lutego 2018r. w sprawie ustalenia
Regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze,
w tym kierownicze stanowisko urzędnicze w
Urzędzie Gminy Ciepłowody i kierownicze
stanowiska w jednostkach organizacyjnych Gminy
Ciepłowody
 Zarządzenie 12/18

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-02-21 07:41:06 | Data modyfikacji: 2018-01-25 14:17:42.
Zarządzenie nr 13/18 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 1 marca 2018r. w sprawie powołania Komisji
Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne
stanowisko urzędnicze - Kierownika Ośrodka
Pomocy Społecznej w Ciepłowodach
 Zarządzenie 13/18

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-03-08 10:12:29 | Data modyfikacji: 2018-01-25 14:17:42.
Zarządzenie nr 14/18 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 13 marca 2018r. w sprawie zmiany zarządzenia
dotyczącego powołania Komisji Rekrutacyjnej do
przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko
urzędnicze - Kierownika Ośrodka Pomocy
Społecznej w Ciepłowodach
 Zarządzenie 14/18

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-03-15 08:59:08 | Data modyfikacji: 2018-01-25 14:17:42.
Zarządzenie nr 15/18 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 16 marca 2018r. w sprawie powierzenia
Sekretarzowi Gminy prowadzenia spraw Gminy
Ciepłowody w imieniu Wójta Gminy Ciepłowody
 Zarządzenie 15/18

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-03-19 08:02:43 | Data modyfikacji: 2018-01-25 14:17:42.
Zarządzenie nr 16/18 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 16 marca 2018r. w sprawie zmian w
wieloletniej prognozie finansowej Gminy
Ciepłowody
 Zarządzenie 16/18

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-03-23 07:08:27 | Data modyfikacji: 2018-01-25 14:17:42.
Zarządzenie nr 17/18 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 16 marca 2017r. w sprawie upoważnienia
pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w
Ciepłowodach pełniącego obowiązki Kierownika
Ośrodka Pomocy Społecznej do wydawania decyzji
administracyjnych oraz prowadzenia postępowań

Zarządzenie 17/18

 

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-03-23 08:15:38 | Data modyfikacji: 2018-04-10 11:11:32.
Zarządzenie nr 18/18 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 28 marca 2018r. w sprawie przedłożenia
sprawozdania rocznego z wykonania planów
finansowych jednostek sektora finansów
publicznych
 Zarządzenie 18/18

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-03-29 10:38:13 | Data modyfikacji: 2018-04-10 11:11:32.
Zarządzenie nr 19/18 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 28 marca 2018r. w sprawie sprawozdania z
wykonania budżetu za 2017r.
 Zarządzenie 19/18

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-03-29 10:40:50 | Data modyfikacji: 2018-03-29 11:04:13.
Zarządzenie nr 21/2018 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 9 kwietnia 2018r. w sprawie powołania
komisji przetargowej do przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 Zarządzenie 21/2018

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-04-09 14:09:41 | Data modyfikacji: 2018-03-29 11:04:13.
Zarządzenie nr 22/18 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 10 kwietnia 2018r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2018r.
 Zarządzenie 22/18

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-04-17 13:13:30 | Data modyfikacji: 2018-03-29 11:04:13.
Zarządzenie nr 23/18 Wójtta Gminy Ciepłowody z
dnia 27 kwietnia 2018r. w sprawie przedłożenia
Radzie Gminy Ciepłowody sprawozdania finansowego
gminy Ciepłowody za 2017r.
 Zarządzenie 23/18

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-05-02 12:30:10 | Data modyfikacji: 2018-03-29 11:04:13.
Zarządzenie nr 24/18 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 27 kwietnia 2018r. w sprawie zmian w
wieloletniej prognozie finansowej Gminy
Ciepłowody
 Zarządzenie 24/18

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-05-02 12:33:51 | Data modyfikacji: 2018-03-29 11:04:13.
Zarządzenie nr 25/18 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 27 kwietnia 2018r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2018r.
 Zarządzenie 25/18

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-05-08 11:33:59 | Data modyfikacji: 2018-03-29 11:04:13.
Zarządzenie nr 26/18 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 15 maja 2018r. w sprawie zatwierdzenia
rocznego sprawozdania finansowego Gminnego
Ośrodka Kultury i Promocji w Ciepłowodach za rok
2017
 Zarządzenie 26/18

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-05-22 07:10:32 | Data modyfikacji: 2018-03-29 11:04:13.
Zarządzenie nr 27/18 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 18 maja w sprawie powołania komisji
przetargowej do przeprowadzenia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego
 Zarządzenie 27/18

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-05-25 07:36:45 | Data modyfikacji: 2018-03-29 11:04:13.
Zarządzenie nr 28/18 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 23 maja 2018r. w sprawie powołania Komisji
Socjalnej
 Zarządzenie 28/18

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-05-24 10:14:32 | Data modyfikacji: 2018-03-29 11:04:13.
Zarządzenie nr 29/18 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 25 maja 2018r. w sprawie powołania Komisji
Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne
stanowisko urzędnicze - Kierownika Ośrodka
Pomocy Społecznej w Ciepłowodach
 Zarządzenie 29/18

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-05-28 13:09:49 | Data modyfikacji: 2018-03-29 11:04:13.
Zarządzenie nr 30/2018 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 25 maja 2018r. w sprawie wprowadzenia
Polityki ochrony danych osobowych w Urzędzie
Gminy Ciepłowody
 Zarządzenie 30/18

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-06-04 15:36:15 | Data modyfikacji: 2018-03-29 11:04:13.
Zarządzenie nr 31/2018 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 28 maja 2018r. w sprawie powołania
Administratora Systemu Informatycznego w Urzędzie
Gminy Ciepłowody
 Zarządzenie 31/18

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-06-04 15:39:20 | Data modyfikacji: 2018-03-29 11:04:13.
Zarządzenie nr 32/2018 Wójta Gminy Ciepłowody w
sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy
Społecznej w Ciepłowodach pełniącego
obowiązki Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ciepłowodach do prowadzenia postępowań w
sprawach świadczenia dobry start, wydawania
rozstrzygnięć, w tym decyzji jak i przekazywania
informacji
 Zarządzenie 32/18

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-06-18 09:54:10 | Data modyfikacji: 2018-03-29 11:04:13.
Zarządzenie nr 33/18 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 18 czerwca 2018r. w sprawie wyboru Sołtysa i
Rady Sołeckiej
 Zarządzenie 33/18

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-06-20 09:09:05 | Data modyfikacji: 2018-03-29 11:04:13.
Zarządzenie nr 34/18 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 20 czerwca 2018r. w sprawie upoważnienia
Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w
Ciepłowodach do składania oświadczeń woli,
wydawania decyzji administracyjnych oraz
prowadzenia postępowań
 Zarządzenie 34/18

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-06-20 14:20:51 | Data modyfikacji: 2018-03-29 11:04:13.
Zarządzenie nr 35/18 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zbycia
nieruchomości stanowiących własność Gminy
Ciepłowody.
 Zarzadzenie_nr35_18.pdf

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-06-25 10:10:42 | Data modyfikacji: 2018-06-26 09:02:11.
Zarządzenie nr 36/18 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży.

Zarządzenie 36/18

 

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-06-25 10:17:04 | Data modyfikacji: 2018-07-02 16:24:04.
Zarządzenie 37/18 Wójta Gminy Ciepłowody z dnia
25 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w
Ciepłowodach
 Zarządzenie nr 37/18

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-07-11 08:12:27 | Data modyfikacji: 2018-07-11 08:18:06.
Zarządzenie nr 38/18 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 25 czerwca 2018r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2018r.
 Zarządzenie 38/18

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-07-04 13:48:29 | Data modyfikacji: 2018-07-11 08:18:06.
Zarządzenie nr 39/18 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 02 lipca 2018r. w sprawie zwołania zebrania
wiejskiego sołectwa Stary Henryków w celu wyboru
Sołtysa i Rady Sołeckiej
 Zarządzenie 39/18

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-07-02 12:09:50 | Data modyfikacji: 2018-07-11 08:18:06.
Zarzadzanie nr 40/18 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 2 lipca 2018r. w sprawie określenia procedur
wykorzystywania środków funduszu sołeckiego w
2019r.
 Zarządzenie 40/18

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-08-03 10:40:55 | Data modyfikacji: 2018-07-11 08:18:06.
Zarządzenie 41/18 Wójta Gminy Ciepłowody z dnia
09 lipca 2018 r. w sprawie odwołania członków
Zespołu Interdyscyplinarnego i powołania nowych
członków Zespołu Interdyscyplinarnego w
Ciepłowodach oraz zmiany zarządzenia w sprawie
powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w
Ciepłowodach
 Zarządzenie nr 41/18

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-07-11 08:20:49 | Data modyfikacji: 2018-07-31 10:20:28.
Zarządznie Nr 42/2018 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie udostępnienia
nieruchomosci stanowiących własnośc Gminy
Ciepłowody na potrzeby wesołego miasteczka lub
cyrku oraz pobierania opłaty z tego tytułu
 Zarzadzenie Nr 42/18 Wójta Gminy Ciepłowody

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-07-11 08:25:04 | Data modyfikacji: 2018-07-31 10:20:28.
Zarządzenie nr 43/18 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 10 lipca 2018r. w sprawie powołania komisji
przetargowej do przeprowadzenia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego
 Zarządzenie 43/18

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-07-31 14:00:20 | Data modyfikacji: 2018-07-31 10:20:28.
Zarządzenie nr 44/18 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu
nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w
trybie bezprzetargowym na terenie Gminy
Ciepłowody
 Zarządzenie Nr 44/18 Wójta Gminy Ciepłowody

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-07-16 16:35:26 | Data modyfikacji: 2018-07-31 10:20:47.
Zarządzenie nr 45/18 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 16 lipca 2018r. w sprawie upoważnienia
Sekretarza Gminy Ciepłowody do wydawania
postanowień oraz decyzji administracyjnych w
sprawach świadczenia wychowawczego oraz
przekazywania informacji w ramach realizacji
rządowego programu "Dobry start"
 Zarządzenie 45/18

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-08-09 11:48:12 | Data modyfikacji: 2018-07-31 10:20:47.
Zarządzenie nr 46/18 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 16 lipca 2018r. w sprawie upoważnienia
pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w
Ciepłowodach do prowadzenia postępowań w
sprawach świadczenia dobry start jak i
przekazywania informacji
 Zarządzenie 46/18

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-07-31 10:22:57 | Data modyfikacji: 2018-07-31 10:20:47.
Zarządzenie nr 47/18 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 17 lipca 2018r. w sprawie upoważnienia
Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w
Ciepłowodach do realizacji zadań wynikających z
ustawy - Karta Dużej Rodziny
 Zarządzenie 47/18

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-07-31 10:35:53 | Data modyfikacji: 2018-07-31 10:20:47.
Zarządzenie nr 48/18 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 17 lipca 2018r. w sprawie upoważnienia
pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w
Ciepłowodach do wydawania decyzji
administracyjnych oraz prowadzenia postępowań
 Zarządzenie 48/18

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-07-31 10:39:52 | Data modyfikacji: 2018-07-31 10:20:47.
Zarządzenie nr 49/18 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 20 lipca 2018r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2018r.
 Zarządzenie 49/18

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-07-31 10:42:39 | Data modyfikacji: 2018-07-31 10:20:47.
Zarządzenie nr 50/18 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 6 sierpnia 2018r. w sprawie przedłożenia
informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za
pierwsze półrocze 2018r. wraz z informacją o
kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy
Finansowej w tym o przebiegu realizacji
przedsięwzięć

Zarządzenie 50/18

 

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-08-06 15:48:39 | Data modyfikacji: 2018-07-31 10:20:47.
Zarządzenie nr 51/18 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 6 sierpnia 2018r. w sprawie przedłożenia
Radzie Gminy Ciepłowody i Regionalnej Izbie
Obrachunkowej we Wrocławiu informacji o przebiegu
wykonania planu finansowego za I półrocze 2018r.
Gminnej Instytucji Kultury - Gminna Biblioteka
Publiczna Ciepłowody, Gminnej Instytucji Kultury
- Gminny Ośrodek Kultury i Promocji Ciepłowody
oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej - Gminnego Ośrodka Zdrowia Ciepłowody
 Zarządzenie 51/18

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-08-06 16:05:44 | Data modyfikacji: 2018-07-31 10:20:47.
Zarządzenie nr 52/18 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 07 sierpnia 2018r. w sprawie udzielenia
upoważnienia Dyrektorowi Zespołu Szkolno -
Przedszkolnego w Ciepłowodach do udzielenia
zwolnień rodziców albo pełnoletniego ucznia z
całości lub części opłat za posiłki w
stołówce szkolnej
 Zarządzenie 52/18

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-08-09 12:10:28 | Data modyfikacji: 2018-07-31 10:20:47.
Zarządzenie nr 53/18 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 13 sierpnia 2018r. w sprawie oddania w
dzierżawę w trybie bezprzetargowym
nieruchomości stanowiących własność Gminy
Ciepłowody
 Zarządzenie 53/18

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-08-13 12:30:27 | Data modyfikacji: 2018-07-31 10:20:47.
Zarządzenie nr 54/18 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 13 sierpnia 2018r. w sprawie powołania
Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na
wolne stanowisko urzędnicze ds. pozyskiwania
środków zewnętrznych w Referacie Budownictwa i
Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Ciepłowody
 Zarządzenie 54/18

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-08-21 13:57:50 | Data modyfikacji: 2018-07-31 10:20:47.
Zarządzenie nr 55/18 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 14 sierpnia 2018r. w sprawie ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
w trybie przetargowym na terenie Gminy Ciepłowody
 Zarządzenie 55/18

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-08-14 09:02:45 | Data modyfikacji: 2018-07-31 10:20:47.
Zarządzenie nr 56/18 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 14 sierpnia 2018r. w sprawie powołania
komisji przetargowej do przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zmówienia publicznego
 Zarządzenie 56/18

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-08-21 14:03:57 | Data modyfikacji: 2018-07-31 10:20:47.
Zarządzenie nr 57/2018 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 21 sierpnia 2018r. w sprawie powołania
Komisji Odbioru Końcowego
 Zarządzenie 57/18

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-08-24 11:36:50 | Data modyfikacji: 2018-07-31 10:20:47.
Zarządzenie nr 58/18 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 21 sierpnia 2018r. w sprawie zapewnienia
bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń
wyborczych i plakatów wszystkich komitetów
wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do
publicznej wiadomości

Zarządzenie 58/18

 

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-08-27 10:23:21 | Data modyfikacji: 2018-08-27 13:10:36.
Zarządzenie nr 59/18 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 27 sierpnia 2018r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2018r.
 Zarządzenie 59/18

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-09-04 10:02:04 | Data modyfikacji: 2018-08-27 13:10:36.
Zarządzenie nr 60/18 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 30 sierpnia 2018r. w sprawie powołania
komisji przetargowej
 Zarządzenie 60/18

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-08-30 12:55:25 | Data modyfikacji: 2018-08-27 13:10:36.
Zarządzenie nr 61/18 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 3 września 2018r. w sprawie wskazania osoby
na pełnomocnika do spraw informatyki gminnej
komisji wyborczej w wyborach do rad gmin, rad
powiatów, sejmików województw i rad dzielnic
m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na
dzień 21 października 2018r.
 Zarządzenie 61/18

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-09-03 14:27:36 | Data modyfikacji: 2018-08-27 13:10:36.
Zarządznie nr 62/18 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 3 września 2018r. w sprawie udzielenia
upoważnienia do dokonywania czynności
związancyh z wyborami do rad gmin, rad powiatów
i sejmików województw oraz w wyborach wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na
dzień 21 paździenika 2018r.
 Zarządzenie 62/18

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-09-04 09:53:16 | Data modyfikacji: 2018-09-04 10:14:23.
Zarządzenie nr 63/18 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 04 września 2018r. w sprawie zwołania
zebrania wiejskiego sołectwa Stary Henryków w
celu wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej

Zarządzenie nr 63/18

Ogłoszenie

 

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-09-04 12:04:44 | Data modyfikacji: 2018-09-04 10:14:23.
Zarządzenie nr 64/18 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 06 września 2018r. w sprawie oddania w
dzierżawę w trybie bezprzetargowym
nieruchomości stanowiących własność Gminy
Ciepłowody
 Zarządzenie 64/18

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-09-06 11:45:45 | Data modyfikacji: 2018-09-04 10:14:23.
Zarządzenie nr 65/18 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 6 września 2018r. w sprawie powołania
komisji przetargowej do przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zaówienia publicznego
 Zarządzenie 65/18

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-09-25 08:00:31 | Data modyfikacji: 2018-09-04 10:14:23.
Zarządzenie nr 66/18 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 06 września 2018r. w sprawie upoważnienia
pracowników Urzędu Gminy Ciepłowody do
przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków
obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad
gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad
dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych
na dziń 21 października 2018r.
 Zarządzenie 66/18

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-09-18 13:41:29 | Data modyfikacji: 2018-09-04 10:14:23.
Zarządzenie nr 67/18 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 13 września 2018r. w sprawie powołania
operatorów informatycznej obsługi obwodowych
komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad
powiatów, sejmików województw i rad dzielnic
m.st Warszawy oraz wybrów wójtów, burmistrzów
i prezydentów mista zarządzonych na dzień 21
października 2018r.
 Zarządzenie 67/18

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-09-17 11:19:49 | Data modyfikacji: 2018-09-04 10:14:23.
Zarządzenie nr 68/18 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 17 września 2018r. w sprawie przeprowadzenia
inwentaryzacji doraźnej składników majątkowych
w świetlicy wiejskiej w Starym Henrykowie
 Zarządzenie 68/18

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-09-19 12:36:17 | Data modyfikacji: 2018-09-04 10:14:23.
Zarządzenie nr 69/18 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 17 września 2018r. w sprawie zmian w
wieloletniej prognozie finansowej Gminy
Ciepłowody
 Zarządzenie 69/18

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-09-25 08:05:41 | Data modyfikacji: 2018-09-04 10:14:23.
Zarządzenie nr 70/18 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 18 września 2018r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2018r.
 Zarządzenie nr 70/18

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-11-07 07:27:40 | Data modyfikacji: 2018-09-04 10:14:23.
Zarządzenie nr 71/18 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 21 września 2018r. w sprawie ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
w trybie przetargowym na terenie Gminy Ciepłowody
 Zarządzenie 71/18

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-09-21 12:57:29 | Data modyfikacji: 2018-09-04 10:14:23.
Zarządzenie nr 72/18 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 21 września 2018r. w sprawie ochrony lokali
wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu
spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami
 Zarządzenie 72/18

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-09-25 10:47:08 | Data modyfikacji: 2018-09-04 10:14:23.
Zarządzenie nr 73/18 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 28 września 2018r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2018r.
 Zarządzenie 73/18

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-10-08 12:39:42 | Data modyfikacji: 2018-09-04 10:14:23.
Zarządzenie nr 74/18 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 11 października 2018r. w sprawie
upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy
Społecznej w Ciepłowodach do wydawania
zaświadczeń, postanowień oraz decyzji w
sprawach dodatków mieszkaniowych
 Zarządzenie 74/18

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-10-16 08:27:02 | Data modyfikacji: 2018-09-04 10:14:23.
Zarządzenie nr 75/18 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 15 października 2018r. w sprawie oddania w
dzierżawę w trybie bezprzetargowym
nieruchomości stanowiących własność Gminy
Ciepłowody
 Zarządzenie 75/18

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-10-16 08:20:06 | Data modyfikacji: 2018-09-04 10:14:23.
Zarządzenie nr 76/18 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 19 października 2018r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2018r.
 Zarządzenie 76/18

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-11-13 08:31:29 | Data modyfikacji: 2018-09-04 10:14:23.
Zarządzenie nr 77/18 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 18 października 2018r. zmieniające
zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu
wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy
Ciepłowody
 Zarządzenie 77/18

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-10-24 12:44:03 | Data modyfikacji: 2018-09-04 10:14:23.
Zarządzenie nr 78/18 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 29 października 2018r. w sprawie zmian w
budżecie gminy 2018r.
 Zarządzenie 78/18

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-11-13 08:27:12 | Data modyfikacji: 2018-09-04 10:14:23.
Zarządzenie nr 79/18 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 29 października 2018r. w sprawie zmian w
Wieloletniej prognozie finansowej Gminy
Ciepłowody
 Zarządzenie 79/18

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-11-13 08:35:36 | Data modyfikacji: 2018-09-04 10:14:23.
Zarządzenie nr 80/18 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 29 października 2018r. w sprawie powołania
Komisji Odbioru Końcowego
 Zarządzenie 80/18

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-10-30 13:56:54 | Data modyfikacji: 2018-09-04 10:14:23.
Zarządzenie nr 81/18 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 13 listopada 2018r. w sprawie upoważnienia
pracownika Urzędu Gminy Ciepłowody do
dokonywania czynności z zakresu Prawa o aktach
stanu cywilnego
 Zarządzenie 81/18

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-11-13 08:18:27 | Data modyfikacji: 2018-09-04 10:14:23.
Zarządzenie nr 82/18 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 14 kistopada 2018r. w sprawie powołania
komisji przetargowej do przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 Zarządzenie 82/18

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-11-19 08:06:28 | Data modyfikacji: 2018-09-04 10:14:23.
Zarządzenie nr 83/18 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 15 listopada 2018r. w sprawie przedłożenia
projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Ciepłowody
 Zarządzenie 83/18

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-11-19 08:11:26 | Data modyfikacji: 2018-09-04 10:14:23.
Zarządzenie nr 84/18 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 15 listopada 2018r. w sprawie przedłożenia
projektu budżetu gminy na rok 2019

Zarządzenie 84/18

 

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-11-19 08:45:41 | Data modyfikacji: 2018-09-04 10:14:23.
Zarządzenie nr 85/18 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 19 listopada 2018r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2018r.
 Zarządzenie 85/18

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-11-23 13:14:37 | Data modyfikacji: 2018-09-04 10:14:23.
Zarządzenie nr 86/18 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 21 listopada 2018r. w sprawie powołania
Komisji Odbioru Końcowego
 Zarządzenie 86/18

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-11-22 09:59:19 | Data modyfikacji: 2018-09-04 10:14:23.
Zarządzenie nr 87/18 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 30 listopada 2018r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2018r.
 Zarządzenie 87/18

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-12-18 07:30:33 | Data modyfikacji: 2018-09-04 10:14:23.
Zarządzenie nr 88/18 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 30 listopada 2018r. w sprawie przeprowadzenia
otwartego konkursu ofert na realizację zadania
publicznego z zakresu nauki, edukacji, oświaty i
wychowania dla Gminy Ciepłowody w 2019r.
 Zarządzenie 88/18

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-11-30 14:15:00 | Data modyfikacji: 2018-09-04 10:14:23.
Zarządzenie nr 89/18 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 30 listopada 2018r. zmieniające zarządzenie
Wójta Gminy Ciepłowody nr 296/14 z dnia 23
stycznia 2014r. w sprawie nadania Regulaminu
Organizacyjnego Zakładowi Budżetowemu -
Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w
Ciepłowodach
 Zarządzenie 89/18

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-11-30 14:20:25 | Data modyfikacji: 2018-09-04 10:14:23.
Zarządzenie nr 90/18 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 18 grudnia 2018r. w sprawie powołania
Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone
w ramach otwartego konkursu ofert na realizację
zadania publicznego z zakresu nauki, edukacji
oświaty i wychowania dla Gmin Ciepłowody w
2019r.
 Zarządzenie 90/18

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-12-27 08:33:13 | Data modyfikacji: 2018-09-04 10:14:23.
Zarządzenie nr 91/2018 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie nieskorzystania z
prawa pierwokupu nieruchomości położonej w
obrębie wsi Muszkowice
 Zarządzenie 91/18

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-12-27 08:35:44 | Data modyfikacji: 2018-09-04 10:14:23.
Zarządzenie nr 92/18 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie rozstrzygnięcia
Konkursu i udzielenia dotacji dla organizacji
pozarządowych na wykonanie zadań publicznych w
2019r. z zakresu nauki, edukacji, oświaty i
wychowania dla Gminy Ciepłowody pn. "Dowóz
dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy
Ciepłowody do Ośrodka Rewalidacyjno -
Wychowawczego w Mikoszowie 27, Gmina Strzelin,
powiat strzeliński".
 Zarządzenie 92/18

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-12-27 08:39:31 | Data modyfikacji: 2018-09-04 10:14:23.
Zarządzenie nr 92/18 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie zmian w
wieloletniej prognozie finansowej Gminy
Ciepłowody
 Zarządzenie nr 92/18

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2019-01-04 13:22:08 | Data modyfikacji: 2018-09-04 10:14:23.
Zarządzenie nr 93/18 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2018r.
 Zarządzenie nr 93/18

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2019-01-04 13:26:30 | Data modyfikacji: 2018-09-04 10:14:23.
Zarządzenie 94/18 Wójta Gminy Ciepłowody z dnia
28 grudnia 2018r. w sprawie przeprowadzenia
inwentaryzacji rocznej aktywów i pasywów Gminy
Ciepłowody oraz powołania Komisji
Inwentaryzacyjnej
 Zarządzenie 94/18

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2019-01-15 10:15:59 | Data modyfikacji: 2018-09-04 10:14:23.
Zarządzenie nr 95/18 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 31 grudnia 2018r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2018r.
 Zarządzenie 95/18

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2019-01-08 09:10:48 | Data modyfikacji: 2018-09-04 10:14:23.

Zobacz:
 2016r. .  2017r. .  2018r. . 
Data wprowadzenia: 2019-01-08 09:10:48
Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak