2018r.

Zarządzenie nr 1/2018 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 5 stycznia 2018r. w sprawie przekazania
informacji o ostatecznych kwotach dochodów i
wydatków podległym jednostkom organizacyjnym
Gminy Ciepłowody oraz wysokości dotacji i wpłat
do budżetu w 2018r.
 Zarządzenie 1/18

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-01-11 11:52:29 | Data modyfikacji: 2018-01-11 11:57:41.
Zarządzenie nr 2/2018 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 5 stycznia 2018r. w sprawie: przeprowadzenia
otwartego konkursu ofert na realizacje zadania
publicznego z z akresu upowszechnienia kultury
fizycznej i sportu na terenie Gminy Ciepłowody w
2018r.
 Zarządzenie 2/2018

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-01-05 08:50:35 | Data modyfikacji: 2018-01-11 11:57:41.
Zarządzenie nr 3/2018 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 5 stycznia 2018r. w sprawie powołania
Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone
w ramach otwartego konkursu ofert na realizację
zadania publicznego z zakresu upowszechniania
kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy
Ciepłowody w 2018r.
 Zarządzenie 3/2018

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-01-05 09:01:22 | Data modyfikacji: 2018-01-11 11:57:41.
Zarządzenie nr 4/2018 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 10 stycznia 2018r. w sprawie powołania
komisji konkursowej w celu przeprowadzenia
konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora
Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Ciepłowodach,
ul. Szkolna 2, 57-211 Ciepłowody oraz wyznaczenia
przewodniczącego komisji konkursowej
 Zarządzenie 4/2018

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-01-11 14:25:47 | Data modyfikacji: 2018-01-11 11:57:41.
Zarządzenie nr 5/2018 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 11 stycznia 2018r. w zmieniające
zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu
wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy
Ciepłowody
 Zarządzenie 5/2018

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-01-11 11:55:31 | Data modyfikacji: 2018-01-11 11:57:41.
Zarządzenie nr 6/18 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 11 stycznia 2018r. w sprawie planu
finansowego zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
ustawami na rok 2018
 Zarządzenie 6/2018

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-01-18 10:58:01 | Data modyfikacji: 2018-01-11 11:57:41.
Zarządzenie nr 7/2018 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 16 stycznia 2018r. w sprawie ustalenia dni
wolnych od pracy w 2018r. przypadających w zamian
za święta i organizacji pracy Urzędu Gminy
Ciepłowody
 Zarządzenie 7/2018

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-01-22 15:36:27 | Data modyfikacji: 2018-01-11 11:57:41.
Zarządzenie nr 8/18 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 25 stycznia 2018r. w sprawie zatwierdzenia
konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno
- Przedszkolnego w Ciepłowodach, ul. Szkolna nr
2, 57-211 Ciepłowody
 Zarządzenie 8/2018

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-01-25 14:16:49 | Data modyfikacji: 2018-01-25 14:17:42.
Zarządzenie nr 9/18 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 30 stycznia 2018r. w sprawie rozstrzygnięcia
Konkursu i udzielenia dotacji dla organizacji
pozarządowych na wykonanie zadań publicznych w
2018r. z zakresu upowszechniania kultury fizycznej
i sportu na terenie Gminy Ciepłowody w 2018r.
 Zarządzenie 9/18

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-02-01 08:49:09 | Data modyfikacji: 2018-01-25 14:17:42.
Zarządzenie nr 10/18 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 01 lutego 2018r. w sprawie powierzenia
stanowiska Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w
Ciepłowodach, ul. Szkolna nr 2, 57-211
Ciepłowody
 Zarządzenie 10/18

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-02-02 07:15:24 | Data modyfikacji: 2018-01-25 14:17:42.
Zarządzenie nr 11/2018 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 01 lutego 2018r. w sprawie udzielenia
pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych
i składania oświadczeń woli w zakresie
kierowanej jednostki
 Zarządzenie 11/18

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-02-02 07:20:21 | Data modyfikacji: 2018-01-25 14:17:42.
Zarządzenie nr 12/18 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 20 lutego 2018r. w sprawie ustalenia
Regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze,
w tym kierownicze stanowisko urzędnicze w
Urzędzie Gminy Ciepłowody i kierownicze
stanowiska w jednostkach organizacyjnych Gminy
Ciepłowody
 Zarządzenie 12/18

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-02-21 07:41:06 | Data modyfikacji: 2018-01-25 14:17:42.
Zarządzenie nr 13/18 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 1 marca 2018r. w sprawie powołania Komisji
Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne
stanowisko urzędnicze - Kierownika Ośrodka
Pomocy Społecznej w Ciepłowodach
 Zarządzenie 13/18

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-03-08 10:12:29 | Data modyfikacji: 2018-01-25 14:17:42.
Zarządzenie nr 14/18 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 13 marca 2018r. w sprawie zmiany zarządzenia
dotyczącego powołania Komisji Rekrutacyjnej do
przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko
urzędnicze - Kierownika Ośrodka Pomocy
Społecznej w Ciepłowodach
 Zarządzenie 14/18

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-03-15 08:59:08 | Data modyfikacji: 2018-01-25 14:17:42.
Zarządzenie nr 15/18 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 16 marca 2018r. w sprawie powierzenia
Sekretarzowi Gminy prowadzenia spraw Gminy
Ciepłowody w imieniu Wójta Gminy Ciepłowody
 Zarządzenie 15/18

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-03-19 08:02:43 | Data modyfikacji: 2018-01-25 14:17:42.
Zarządzenie nr 16/18 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 16 marca 2018r. w sprawie zmian w
wieloletniej prognozie finansowej Gminy
Ciepłowody
 Zarządzenie 16/18

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-03-23 07:08:27 | Data modyfikacji: 2018-01-25 14:17:42.
Zarządzenie nr 17/18 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 16 marca 2017r. w sprawie upoważnienia
pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w
Ciepłowodach pełniącego obowiązki Kierownika
Ośrodka Pomocy Społecznej do wydawania decyzji
administracyjnych oraz prowadzenia postępowań

Zarządzenie 17/18

 

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-03-23 08:15:38 | Data modyfikacji: 2018-04-10 11:11:32.
Zarządzenie nr 18/18 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 28 marca 2018r. w sprawie przedłożenia
sprawozdania rocznego z wykonania planów
finansowych jednostek sektora finansów
publicznych
 Zarządzenie 18/18

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-03-29 10:38:13 | Data modyfikacji: 2018-04-10 11:11:32.
Zarządzenie nr 19/18 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 28 marca 2018r. w sprawie sprawozdania z
wykonania budżetu za 2017r.
 Zarządzenie 19/18

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-03-29 10:40:50 | Data modyfikacji: 2018-03-29 11:04:13.
Zarządzenie nr 21/2018 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 9 kwietnia 2018r. w sprawie powołania
komisji przetargowej do przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 Zarządzenie 21/2018

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-04-09 14:09:41 | Data modyfikacji: 2018-03-29 11:04:13.
Zarządzenie nr 22/18 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 10 kwietnia 2018r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2018r.
 Zarządzenie 22/18

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-04-17 13:13:30 | Data modyfikacji: 2018-03-29 11:04:13.
Zarządzenie nr 23/18 Wójtta Gminy Ciepłowody z
dnia 27 kwietnia 2018r. w sprawie przedłożenia
Radzie Gminy Ciepłowody sprawozdania finansowego
gminy Ciepłowody za 2017r.
 Zarządzenie 23/18

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-05-02 12:30:10 | Data modyfikacji: 2018-03-29 11:04:13.
Zarządzenie nr 24/18 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 27 kwietnia 2018r. w sprawie zmian w
wieloletniej prognozie finansowej Gminy
Ciepłowody
 Zarządzenie 24/18

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-05-02 12:33:51 | Data modyfikacji: 2018-03-29 11:04:13.
Zarządzenie nr 25/18 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 27 kwietnia 2018r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2018r.
 Zarządzenie 25/18

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-05-08 11:33:59 | Data modyfikacji: 2018-03-29 11:04:13.
Zarządzenie nr 26/18 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 15 maja 2018r. w sprawie zatwierdzenia
rocznego sprawozdania finansowego Gminnego
Ośrodka Kultury i Promocji w Ciepłowodach za rok
2017
 Zarządzenie 26/18

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-05-22 07:10:32 | Data modyfikacji: 2018-03-29 11:04:13.
Zarządzenie nr 27/18 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 18 maja w sprawie powołania komisji
przetargowej do przeprowadzenia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego
 Zarządzenie 27/18

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-05-25 07:36:45 | Data modyfikacji: 2018-03-29 11:04:13.
Zarządzenie nr 28/18 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 23 maja 2018r. w sprawie powołania Komisji
Socjalnej
 Zarządzenie 28/18

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-05-24 10:14:32 | Data modyfikacji: 2018-03-29 11:04:13.
Zarządzenie nr 29/18 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 25 maja 2018r. w sprawie powołania Komisji
Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne
stanowisko urzędnicze - Kierownika Ośrodka
Pomocy Społecznej w Ciepłowodach
 Zarządzenie 29/18

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-05-28 13:09:49 | Data modyfikacji: 2018-03-29 11:04:13.
Zarządzenie nr 30/2018 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 25 maja 2018r. w sprawie wprowadzenia
Polityki ochrony danych osobowych w Urzędzie
Gminy Ciepłowody
 Zarządzenie 30/18

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-06-04 15:36:15 | Data modyfikacji: 2018-03-29 11:04:13.
Zarządzenie nr 31/2018 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 28 maja 2018r. w sprawie powołania
Administratora Systemu Informatycznego w Urzędzie
Gminy Ciepłowody
 Zarządzenie 31/18

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-06-04 15:39:20 | Data modyfikacji: 2018-03-29 11:04:13.
Zarządzenie nr 32/2018 Wójta Gminy Ciepłowody w
sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy
Społecznej w Ciepłowodach pełniącego
obowiązki Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ciepłowodach do prowadzenia postępowań w
sprawach świadczenia dobry start, wydawania
rozstrzygnięć, w tym decyzji jak i przekazywania
informacji
 Zarządzenie 32/18

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-06-18 09:54:10 | Data modyfikacji: 2018-03-29 11:04:13.

Zobacz:
 2016r. .  2017r. .  2018r. . 
Data wprowadzenia: 2018-06-18 09:54:10
Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak