DOFINASOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

DOFINASOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.
z 2017 r., poz. 59), pracodawcy,którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przygotowania zawodowego, po zakończeniu nauki zawodu lub przyuczeniu do wykonywania określonej pracy i zdaniu przez młodocianego egzaminu, mogą otrzymać pomoc w formie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jest finansowane ze środków Funduszu Pracy.

W świetle zapisów art. 122 ust. 11 ustawy Prawo oświatowe, dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1, udzielane podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą w rozumieniu art. 2 pkt 17 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1808 i 1948), stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 1) lub rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz.Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 9).

 

I. Wymagane dokumenty


1. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika,

2.  Załączniki do wniosku (potwierdzone  za zgodność z oryginałem):

a) kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje  do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną 
u pracodawcy,

b) kopię dokumentu potwierdzającego zatrudnienie osoby prowadzącej  szkolenie w imieniu pracodawcy albo osoby zatrudnionej  u pracodawcy,

c) kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,

d) kopię dyplomu lub świadectwa, albo zaświadczenie (oryginał) potwierdzające, że młodociany ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania,

e) kopię świadectwa pracy młodocianego pracownika,

f) kopie dokumentów potwierdzających krótszy okres szkolenia w przypadku zmiany umowy,

g) aktualny wydruk z CEIDG lub wpis z KRS w zależności od formy prowadzonej działalności prowadzonej przez pracodawcę,

h) kopie dokumentów potwierdzających status prawny prowadzonej działalności w przypadku spółek,

i) wypełniony formularz  informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,

j) kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku,
w którym ubiega  się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

 

II. Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika


Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika wynosi:

1) w przypadku nauki zawodu - do 8081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;

2) w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy - do 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

 

Kwoty dofinansowania określone w ust. 2 podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli ten wskaźnik w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105%.

III.Termin składania dokumentów


Wnioski o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika składa się w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu.

IV.Forma dofinansowania i tryb odwoławczy

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
z którymi zawarli umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego przyznawane jest na podstawie decyzji administracyjnej. Odwołania wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławcze we Wrocławiu za pośrednictwem organu wydającego decyzję
w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

 

 

Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Oświadczenie

 

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2017-10-03 09:38:01 | Data modyfikacji: 2017-10-03 09:38:59.
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY W PRZYPADKU ZBIERANIA
DANYCH W ZWIĄZKU Z WNIOSKIEM O DOFINANSOWANIE
KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANEGO PRACOWNIKA

Informacja

 

Opublikowane przez: Sebastian Hebda | Data wprowadzenia: 2019-09-26 09:40:33 | Data modyfikacji: 2019-09-26 09:41:39.
Data wprowadzenia: 2019-09-26 09:40:33
Data modyfikacji: 2019-09-26 09:41:39
Opublikowane przez: Sebastian Hebda