Wnioski do pobrania

STYPENDIA SZKOLNE NA ROK SZKOLNY 2017/2018

STYPENDIA SZKOLNE NA ROK SZKOLNY 2018/2019

na podstawie:

• Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  tj. (Dz. U. z  2017 r. poz. 2198 z późn. zm.),

• Uchwały nr 130/XXV/2005 Rady Gminy Ciepłowody z dnia 30 marca 2005 r. ws. ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ciepłowody, (Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego Nr 70, poz. 1509).

 

 Stypendia szkolne są przyznawane dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ciepłowody znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy uczeń pochodzi z rodziny niepełnej.

Warunkiem przyznania świadczenia jest udokumentowanie trudnej sytuacji materialnej rodziny ucznia, której miesięczny dochód netto na osobę nie może przekraczać kwoty 514,00 zł.

Termin składania wniosków:
- od 1 do 15 września 2018 r. - w przypadku uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,
- od 1 września do 15 października 2018 r. – w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych.
Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Ciepłowody, ul. Kolejowa 3, 57-211 Ciepłowody.

Warunkiem przyznania świadczenia jest udokumentowanie trudnej sytuacji materialnej rodziny ucznia, której miesięczny dochód netto na osobę nie może przekraczać kwoty 514,00 zł. Wnioskodawcy przedstawiają uzyskany dochód rodziny z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku tj. z sierpnia 2018 r., a w przypadku utraty dochodów z miesiąca, w którym wniosek został złożony (do dochodów wlicza się wszelkie zasiłki i dodatki).

Stypendium szkolne przyznawane jest w formie refundacji poniesionych kosztów, w związku z tym istnieje konieczność zbierania imiennych rachunków i faktur (wystawionych na wnioskodawcę) za poniesione koszty na cele edukacyjne dla ucznia. Wydatki muszą być zgodne z zapisami ostatecznej decyzji o przyznaniu świadczenia. Stypendium wypłacane będzie pod warunkiem przedłożenia i rozliczenia  w Urzędzie Gminy Ciepłowody przedmiotowych dokumentów.
Do rozliczenia mogą zostać uwzględnione rachunki za zakupy dokonane w okresie od lipca br. do końca okresu na jaki świadczenie przyznano. W związku z tym można gromadzić rachunki do rozliczenia stypendium już od lipca 2018r.

Stypendium przyznawane jest na rok szkolny i wypłacane za okresy:
- od września do grudnia 2018 - rozliczenie pomocy materialnej za ten okres powinno nastąpić do 30 stycznia 2019 r.
- od stycznia do czerwca 2019 - rozliczenie pomocy materialnej za ten okres powinno nastąpić do 15 września 2019 r.

Wszelkich informacji dotyczących przyznania stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego udziela Referat Ochrony Środowiska i Infrastruktury Społecznej Urzędu Gminy Ciepłowody, ul. Kolejowa 3, pokój nr 3, tel. 74 8103 775

Formularz wniosku dostępny jest:
- Referacie Ochrony Środowiska i Infrastruktury Społecznej Urzędu Gminy Ciepłowody, ul. Kolejowa 3, pokój nr  3. 
- do pobrania: na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.cieplowody.bip.gmina.plw zakładce Środowisko Naturalne - wnioski do pobrania.

Do wniosku wymagane będą m.in.:   pobierz

Pouczenie:
1. Otrzymujący stypendium są zobowiązani niezwłocznie powiadomić organ, który przyznaje stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego;
2. Stypendium szkolne wstrzymuje się lub cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowią podstawę przyznania stypendium szkolnego;
3. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.


Zasiłek szkolny:


Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Zdarzeniem losowym jest np. śmierć rodzica, pożar, powódź lub klęska żywiołowa. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Formularz wniosku dostępny jest:
- Referacie Ochrony Środowiska i Infrastruktury Społecznej Urzędu Gminy Ciepłowody, ul. Kolejowa 3, pokój nr 3. 
- do pobrania: na stronie internetowej Biuletynu Informacji bip.cieplowody.pl  zakładce Środowisko Naturalne - wnioski do pobrania.

 

 

Do pobrania:

• Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego w roku szkolnym 2018/2019 dla ucznia pobierz
• Katalog wydatków podlegających refundacji pobierz

 

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2014-08-13 11:41:34 | Data modyfikacji: 2018-08-01 10:22:36.
WNIOSEK O ZEZWOLENIE NA USUNIĘCIE DRZEW I
KRZEWÓW
 Wniosek o wycinkę drzew

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2012-05-16 11:05:00 | Data modyfikacji: 2015-09-22 09:03:04.
Wniosek - wynajem świetlicy

Wniosek o wynajem świetlicy

 

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2012-05-30 10:29:07 | Data modyfikacji: 2014-08-08 10:36:01.
Podanie o dzierżawę

Podanie o dzierżawę

 

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2012-08-20 14:30:45 | Data modyfikacji: 2014-08-08 10:36:01.
WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

Wniosek o przyznanie stypendium

 

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2012-09-06 12:05:35 | Data modyfikacji: 2014-08-08 10:36:01.
Wniosek o nadanie numeru porządkowego dla
nieruchomości
 Wniosek o nadanie numeru porządkowego dla nieruchomości

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2013-07-19 13:47:18 | Data modyfikacji: 2014-08-08 10:36:01.
Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na
sprzedaż / sprzedaż i podawanie napojów
alkoholowych
 Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż / sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2013-11-21 12:54:22 | Data modyfikacji: 2014-08-08 10:36:01.
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż /
sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych
 Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż / sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2013-11-21 12:55:54 | Data modyfikacji: 2014-08-08 10:36:01.
Oświadczenie o wartości sprzedaży
poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w
punkcie sprzedaży
 Oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2013-11-21 12:57:36 | Data modyfikacji: 2016-01-05 09:14:46.
Data wprowadzenia: 2013-11-21 12:57:36
Data modyfikacji: 2016-01-05 09:14:46
Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak