Dostęp do informacji publicznej

Dostęp do informacji publicznej

Jeżeli w Biuletynie Informacji Publicznej nie znajdą Państwo poszukiwanej informacji, prosimy o kontakt z sekretariatem UG.

 

tel.: (74) 810 35 56
fax: (74) 810 32 28
e-mail: sekretariat@cieplowody.pl

 

Urząd Gminy Ciepłowody
ul. Kolejowa 3
57-211 Ciepłowody 


Jeżeli informacja może być przekazana niezwłocznie, uzyskają ją Państwo przez telefon lub na zwrotny adres e-mail.


W pozostałych przypadkach, prosimy o wypełnienie wniosku udost_inf_publwniosek.doc o udostępnienie informacji publicznej i przesłanie go do Urzędu Gminy Ciepłowody.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej udostępnianie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli jest to niemożliwe, zostaną Państwo powiadomieni, w tym terminie, o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące.

 

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej ma miejsce jedynie w przypadku informacji niejawnych lub innych tajemnic ustawowo chronionych.

Odmowa udzielenia informacji następuje w formie decyzji administracyjnej.

 

Opublikowane przez: Grażyna Orczyk | Data wprowadzenia: 2009-04-24 11:41:09 | Data modyfikacji: 2009-04-24 11:44:52.
Data wprowadzenia: 2009-04-24 11:41:09
Data modyfikacji: 2009-04-24 11:44:52
Opublikowane przez: Grażyna Orczyk