Informacja o środowisku

Wykaz kart informacyjnych

Urząd Gminy Ciepłowody zaprasza wszystkich zainteresowanych stanem środowiska w naszej Gminie, do zapoznania się z informacjami za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Ciepłowody zamieszczonymi na stronie www.ekoportal.pl .

Organy administracji, zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227), są zobowiązane do udostępniania każdemu zainteresowanemu informacji o środowisku i jego ochronie, znajdujących się w ich posiadaniu. Od początku 2007 r. obowiązek ten dotyczy również umieszczania ich w Biuletynie Informacji Publicznej. Minister Środowiska w drodze Rozporządzenia z dnia 18 czerwca 2007 r. określił wzór publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

 

Wykaz składa się m.in. z następujących kart informacyjnych: 

Karty typu A
Wnioski o wydanie decyzji
Wnioski o udzielenie wskazań lokalizacyjnych
Wnioski o ustalenie programu dostosowawczego

Karty typu B
Decyzje i postanowienia
Wskazania lokalizacyjne

Karty typu C
Projekty: polityk, strategii, planów lub programów

Karty typu D
Polityki, strategie, plany lub programy

Karty typu E
Raporty oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
Raporty dotyczące realizacji przepisów o ochronie środowiska
Sprawozdania, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej
Analizy porealizacyjne
Przeglądy ekologiczne
Raporty o bezpieczeństwie
Dokumentacje mierniczo-geologiczne zlikwidowanych zakładów górniczych
Dane zawarte w księdze rejestrowej rejestru obszarów górniczych
Karty informacyjne złóż kopalin, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 50 ust. 1 pkt.2 lit. a ustawy z dnia 4 lutego 1994 - Prawo geologiczne i górnicze
Informacje o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami
Dokumenty sporządzane na potrzeby ewidencji odpadów

Karty typu F
Prognozy oddziaływania na środowisko
Dokumenty zawierające informacje o przedsięwzięciu podejmowanym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, które może oddziaływać na środowisko na jej terytorium
Rozstrzygnięcia przekazane przez państwo podejmujące przedsięwzięcie, które może oddziaływać na środowisko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Opracowania ekofizjograficzne
Rejestry substancji niebezpiecznych
Wyniki prac badawczych i studialnych z zakresu ochrony środowiska
Rejestry poważnych awarii

Karty typu G
Wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska

Karty typu H
Zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia

Karty typu I
Inne dokumenty

 

Opublikowane przez: Grażyna Orczyk | Data wprowadzenia: 2009-04-24 11:01:37 | Data modyfikacji: 2009-05-21 12:04:37.
Data wprowadzenia: 2009-04-24 11:01:37
Data modyfikacji: 2009-05-21 12:04:37
Opublikowane przez: Grażyna Orczyk