bip.cieplowody.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.cieplowody.pl
Zarządzenia Wójta strona główna 

Kadencja VII
Zarządzenie Nr 1/15 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 12 stycznia 2015r. w sprawie przekazania
informacji o ostatecznych kwotach dochodów i
wydatków podległym jednostkom organizacyjnym
Gminy Ciepłowody oraz wysokości dotacji i
wpłat do budżetu w 2015r.
 Zarządzenie 1/15

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2015-01-19 11:47:08 | Data modyfikacji: 2015-01-19 11:49:35.
Zarządzenie Nr 2/15 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 12 stycznia 2015r. w sprawie planu
finansowego zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na
rok 2015
 Zarządzenie 2/15

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2015-01-19 11:52:09 | Data modyfikacji: 2015-01-19 11:49:35.
Zarządzenie Nr 3/2015 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 12 stycznia 2015r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2015r.
 Zarządzenie 3/15

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2015-01-19 12:56:26 | Data modyfikacji: 2015-01-19 12:57:06.
Zarządzenie Nr 4/2015 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 13 stycznia 2015r. w sprawie przeprowadzenia
otwartego konkursu ofert na realizację zadania
publicznego z zakresu upowszechniania kultury
fizycznej i sportu na terenie Gminy Ciepłowody w
2015 roku.
 Zarządzenie 4/15

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2015-01-13 16:46:36 | Data modyfikacji: 2015-01-16 08:51:31.
Zarządzenie Nr 5/15 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 15 stycznia 2015r. w sprawie: ustalenia na
rok 2015 planu dofinansowania form doskonalenia
zawodowego nauczycieli Zespołu Szkół
Samorządowych w Ciepłowodach oraz ustalenia
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za
kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i
zakłady doskonalenia nauczycieli
 Zarządzenie 5/15

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2015-01-16 08:51:03 | Data modyfikacji: 2015-01-16 08:51:31.
Zarządzenie Nr 6/2015 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 19 stycznia 2015r. w sprawie ogłoszenia
naboru na wolne stanowisko urzędnicze na
zastępstwo w Urzędzie Gminy Ciepłowody oraz
powołania Komisji Rekrutacyjnej do
przeprowadzenia naboru

Zarządzenie 6/15

Ogłoszenie o naborze

 

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2015-01-19 16:58:59 | Data modyfikacji: 2015-01-16 08:51:31.
Zarządzenie Nr 7/15 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 19 stycznia 2015r. w sprawie upoważnienia
pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w
Ciepłowodach do realizacji zadań wynikających z
ustawy - Karta Dużej Rodziny
 Zarządzenie 7/15

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2015-01-21 14:08:03 | Data modyfikacji: 2015-01-21 14:08:34.
Zarządzenie Nr 8/15 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 26 stycznia 2015r. zmieniające zarządzenie
w sprawie określenia procedur wykorzystywania
środków funduszu sołeckiego w 2015r.
 Zarządzenie 8/15

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2015-01-27 09:04:35 | Data modyfikacji: 2015-01-21 14:08:34.
Zarządzenie Nr 9/15 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie powołania
Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone
w ramach otwartego konkursu ofert na realizację
zadania publicznego z zakresu upowszechniania
kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy
Ciepłowody w 2015r.
 Zarządzenie 9/15

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2015-01-29 12:33:30 | Data modyfikacji: 2015-01-29 12:34:23.
Zarządzenie Nr 10/15 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie ustanowienia
pełnomocnika do spraw wyborów
 Zarządzenie 10/15

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2015-02-03 08:33:37 | Data modyfikacji: 2015-01-29 12:34:23.
Zarządzenie Nr 11/15 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 02 lutego 2015r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2015r.
 Zarządzenie 11/15

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2015-02-03 08:30:18 | Data modyfikacji: 2015-01-29 12:34:23.
Zarządzenie Nr 12/15 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 5 lutego 2015r. w sprawie rozstrzygnięcia
Konkursu i udzielenia dotacji dla organizacji
pozarządowych na wykonanie zadań publicznych w
2015r. z zakresu upowszechniaania kultury
fizycznej i sportu na terenie Gminy Ciepłowody w
2015r.
 Zarządzenie 12/15

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2015-02-05 12:47:05 | Data modyfikacji: 2015-01-29 12:34:23.
Zarządzenie Nr 13/15 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 10 lutego 2015r. w sprawie zapewnienia
bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń
wyborczych i plakatów wszystkich komitetów
wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do
publicznej wiadomości
 Zarządzenie 13/15

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2015-02-11 14:29:25 | Data modyfikacji: 2015-01-29 12:34:23.
Zarządzenie Nr 14/15 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 17 lutego 2015r. w sprawie powołania Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkohoowych w
Ciepłowodach
 Zarządzenie 14/15

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2015-02-23 13:37:02 | Data modyfikacji: 2015-01-29 12:34:23.
Zarządzenie Nr 15/15 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 20 lutego 2015r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2015r.
 Zarządzenie 15/15

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2015-02-26 10:42:53 | Data modyfikacji: 2015-01-29 12:34:23.
Zarządzenie Nr 15A/15 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 01 marca 2015r. w sprawie upoważnienia
pracownika Urzędu Gminy Ciepłowody do
dokonywania czynności urzędowych z zakresu stanu
cywilnego
 Zarządzenie 15A/15

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2015-04-02 13:43:27 | Data modyfikacji: 2015-04-02 13:44:02.
Zarządzenie Nr 16/15 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 3 marca 2015r. w sprawie zwołania zebrań
wiejskich w celu wyboru sołtysów i rad
sołeckich na terenie Gminy Ciepłowody i
określenia icj harmonogramu
 Zarządzenie 16/15

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2015-03-04 07:28:41 | Data modyfikacji: 2015-04-02 13:44:02.
Zarządzenie Nr 17/15 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 9 marca 2015r. w sprawie: zbycia
nieruchomości stanowiących własność Gminy
Ciepłowody
 Zarządzenie 17/15

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2015-03-10 12:29:29 | Data modyfikacji: 2015-04-02 13:44:02.
Zarządzenie Nr 18/15 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 9 marca 2015r. w sprawie: ogłoszenia wykazu
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
 Zarządzenie 18/15

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2015-03-10 12:42:59 | Data modyfikacji: 2015-04-02 13:44:02.
Zarządzenie Nr 19/15 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 11 marca 2015r. w sprawie przedłożenia
sprawozdania rocznego z wykonania planów
finansowych jednostek sektora finansów
publicznych
 Zarządzenie 19/15

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2015-03-16 10:46:58 | Data modyfikacji: 2015-04-02 13:44:02.
Zarządzenie Nr 20/15 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 11 marca 2015r. w sprawie sprawozdania z
wykonania budżetu za 2014 rok.
 Zarządzenie 20/15

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2015-03-16 10:58:21 | Data modyfikacji: 2015-03-16 10:59:22.
Zarządzenie Nr 21/15 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 12 marca 2015r. w sprawie powołania Komisji
do spraw umorzeń, ulg, odroczeń i rozkładania
na raty podatków, opłat i innych należności
pieniężnych o charakterze publiczno-prawnym,
stanowiących dochody Gminy Ciepłowody oraz
określenia zasad pracy Komisji
 Zarządzenie 21/15

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2015-03-17 11:52:24 | Data modyfikacji: 2015-03-16 10:59:22.
Zarządzenie nr 22/15 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 12 marca 2015r. w sprawie udzielenia
upoważnienia do dokonywania czynności
związanych z wyborami
 Zarządzenie 22/15

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2015-03-17 11:54:56 | Data modyfikacji: 2015-04-28 07:38:37.
Zarządzenie nr 23/15 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 12 marca 2015r. w sprawie powierzenia
Sekretarzowi Gminy Ciepłowody spraw Gminy
Ciepłowody w imieniu Wójta Gminy Ciepłowody
oraz w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy
Ciepłowody do wydawania decyzji w imieniu Wójta
Gminy Ciepłowody
 Zarządzenie 23/15

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2015-04-10 07:41:48 | Data modyfikacji: 2015-04-28 07:38:37.
Zarządzenie Nr 24/15 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 30 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2015r.
 Zarządzenie 24/15

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2015-04-03 09:16:16 | Data modyfikacji: 2015-04-28 07:38:37.
Zarządzenie Nr 25/15 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 1 kwietnia 2015r. zmieniające zarządzenie w
sprawie zwołania zebrań wiejskich w celu wyboru
sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy
Ciepłowody i określenia ich harmonogramu
 Zarządzenie 25/15

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2015-04-01 13:38:37 | Data modyfikacji: 2015-04-28 07:38:37.
Zarządzenie Nr 26/15 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 01 kwietnia 2015r. w sprawie powołania
Komisji do spraw brakowania druków ścisłego
zarachowania wykorzystywynach na potrzeby
wydywania dowadów osobostych
 Zarządzenie 26/15

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2015-04-02 13:39:03 | Data modyfikacji: 2015-04-28 07:38:37.
Zarządzenie nr 27/15 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 07 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany
zarządzenia Nr 313/2014 Wójta Gminy Ciepłowody
z dnia 31 marca 2014r. w sprawie ustalenia stawek
opłat za wynajem pomieszczeń stanowiących
własność Gminy Ciepłowody
 Zarządzenie 27/15

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2015-09-01 08:18:44 | Data modyfikacji: 2015-04-28 07:38:37.
Zarządzenie Nr 28/15 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 7 kwietnia 2015r. w sprawie ochrony lokali
wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu
spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami
 Zarządzenie 28/15

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2015-04-07 14:02:48 | Data modyfikacji: 2015-04-28 07:38:37.
Zarządzenie Nr 29/15 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 7 kwietnia 2015r. w sprawie wyznaczenia
obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do
potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz
wyznaczenia obwodowych komisji wyborczych dla
celów głosowania korespondencyjnego w wyborach
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych
na dzień 10 maja 2015r.
 Zarządzenie 29/15

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2015-04-08 12:05:38 | Data modyfikacji: 2015-04-28 07:38:37.
Zarządzenie Nr 30/15 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 8 kwietnia 2015r. w sprawie upoważnienia
pracownika Urzędu Gminy Ciepłowody do
przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków
obwodowych komisji wyborczych Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień
10 maja 2015r.
 Zarządzenie 30/15

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2015-04-08 12:14:43 | Data modyfikacji: 2015-04-28 07:38:37.
Zarządzenie Nr 31/15 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 8 kwietnia 2015r. w sprawie wskazania przez
Wójta Gminy Ciepłowody pracowników
samorządowych Gminy i gminnych jednostek
organizacyjnych wchodzących do obwodowych komisji
wyborczych
 Zarządzenie 31/15

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2015-04-08 12:19:46 | Data modyfikacji: 2015-04-08 12:20:54.
Zarządzenie nr 32/15 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 13 kwietnia 2015r. w sprawie przedłożenia
Radzie Gminy Ciepłowody sprawozdania finansowego
gminy Ciepłowody za 2014 rok
 Zarządzenie 32/15

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2015-04-16 10:03:45 | Data modyfikacji: 2015-04-16 10:04:39.
Zarządzenie nr 33/15 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 13 kwietnia 2015r. w sprawie zatwierdzenia
rocznego sprawozdania finansowego Gminnego
Ośrodka Kultury i Promocji w Ciepłowdach za rok
2014r.
 Zarządzenie 33/15

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2015-04-16 10:07:38 | Data modyfikacji: 2015-04-16 10:04:39.
Zarządzenie nr 34/2015 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 16 kwietnia 2015r. zmieniające Zarządzenie
nr 339/2014 Wójta Gminy Ciepłowody z dnia 10
lipca 2014r. w sprawie powołania Komisji
Mieszkaniowej
 Zarządzenie 34/2015

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2015-04-16 09:58:13 | Data modyfikacji: 2015-04-16 10:04:39.
Zarządzenie nr 35/15 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 20 kwietnia 2015r. w sprawie powołania
obwodowych komisji wyborczych
 Zarządzenie 35/15

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2015-04-20 14:42:27 | Data modyfikacji: 2015-04-21 11:48:41.
Zarządzenie nr 36/15 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 20 kwietnia 2015r. w sprawie powołania
koordynatora gminnego w wyborach Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień
10 maja 2015 roku.
 Zarządzenie 36/15

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2015-04-22 10:30:14 | Data modyfikacji: 2015-04-21 11:48:41.
Zarządzenie nr 37/15 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 20 kwietnia 2015r. w sprawie powołania
operatorów informatycznej obsługi obwodowych
komisji wyborczych w wyborach Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień
10 maja 2015 roku
 Zarządzenie 37/15

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2015-04-22 10:37:52 | Data modyfikacji: 2015-04-22 10:52:02.
Zarządzenie nr 38/15 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 20 kwietnia 2015r. w sprawie powołania
komisji przetargowej
 Zarządzenie 38/15

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2015-04-21 13:00:37 | Data modyfikacji: 2015-04-22 10:52:02.
Zarządzenie nr 38B/15 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 20 kwietnia 2015r. zmieniające Załącznik
nr 1 do Regulaminu wynagrodzenia pracowników
Urzędu Gminy Ciepłowody stanowiącego
załącznik do zarządzenia w sprawie ustalenia
Regulaminu wynagrodzenia pracowników Urzędu
Gminy Ciepłowody
 Zarządzenie 38B/15

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2015-06-24 09:05:20 | Data modyfikacji: 2015-04-22 10:52:02.
Zarządzenie nr 38A/15 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 20 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany
zarządzenia Nr 265/2013 Wójta Gminy Ciepłowody
z dnia 27 września 2013r. w sprawie powołania
koordynatora komisji do spraw kontroli zarządczej
oraz Zespołu do spraw kontroli zarządczej w
Urzędzie Gminy Ciepłowody oraz w sprawie zasad
przeprowadzania samooceny w Urzędzie Gminy
Ciepłowody
 Zarządzenie 38A/15

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2015-05-27 09:51:24 | Data modyfikacji: 2015-06-24 09:06:22.
Zarządzenie nr 39/15 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2015r.
 Zarządzenie 39/15

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2015-05-05 13:45:34 | Data modyfikacji: 2015-06-24 09:06:22.
Zarządzenie nr 40/15 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie przeprowadzenia
inwentaryzacji doraźnej składników majątkowych
świetlic wiejskich
 Zarządzenie 40/15

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2015-04-30 14:22:04 | Data modyfikacji: 2015-06-24 09:06:22.
Zarządzenie nr 41/15 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 08 maja 2015r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2015r.
 Zarządzenie 41/15

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2015-05-12 11:34:11 | Data modyfikacji: 2015-06-24 09:06:22.
Zarządzenie nr 42/15 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 14 maja 2015r. w sprawie powołania Komisji
Odbioru Końcowego
 Zarządzenie 42/15

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2015-05-14 11:45:12 | Data modyfikacji: 2015-06-24 09:06:22.
Zarządzenie nr 43/15 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 21 maja 2015r. w sprawie instrukcji ewidencji
i kontroli druków ścisłego zarachowania w
Urzędzie Gminy Ciepłowody
 Zarządzenie 43/15

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2015-05-21 11:44:24 | Data modyfikacji: 2015-06-24 09:06:22.
Zarządzenie nr 44/15 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 21 maja 2015r. zmieniające zarządzenie nr
38/15 Wójta Gminy Ciepłowody z dnia 20 kwietnia
2015r. w sprawie powołania komisji przetargowej
 Zarządzenie 44/15

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2015-05-22 12:06:06 | Data modyfikacji: 2015-06-24 09:06:22.
Zarządzenie nr 45/15 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 22 maja 2015r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2015r.
 Zarządzenie 45/15

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2015-06-01 08:14:11 | Data modyfikacji: 2015-06-10 08:08:03.
Zarządzenie nr 46/15 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 28 maja 2015r. w sprawie wprowadzenia zakazu
palenia wyrobów tytoniowych na terenie Urzędu
Gminy Ciepłowody
 Zarządzenie 46/15

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2015-11-09 08:55:36 | Data modyfikacji: 2015-06-10 08:08:03.
Zarządzenie nr 47/15 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 28 maja 2015r. w sprawie utalenia dni wolnych
od pracy w 2015r. przypadających w zamian za
święta i organizacji pracy Urzędu Gminy
Ciepłowody
 Zarządzenie 47/15

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2015-05-29 07:18:33 | Data modyfikacji: 2015-06-10 08:08:03.
Zarządzenie nr 48/15 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie weryfikacji
wniosku o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia
ścieków
 Zarządzenie 48/15

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2015-06-15 09:29:56 | Data modyfikacji: 2015-06-10 08:08:03.
Zarządzenie nr 49/15 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 12 czerwca 2015r. w sprawie określenia
procedur wykorzystywania środków funduszu
sołeckiego w 2016 roku.
 Zarządzenie 49/15

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2015-06-17 09:53:20 | Data modyfikacji: 2015-06-10 08:08:03.
Zarządzenie nr 50/15 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 15 czerwca 2015r. w sprawie powołania
komisji do spraw ustalenia strat i szacowania
szkód powstałych w skutek klęski żywiołowej
 Zarządzenie 50/15

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2015-06-15 09:33:50 | Data modyfikacji: 2015-06-10 08:08:03.
Zarządzenie nr 51/15 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 23 czerwca 2015r. zmieniające Załącznik do
zarządzenia Wójta Gminy Ciepłowody Nr 296/14 z
dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie nadania
Regulaminu Organizacyjnego Zakładowi Budżetowemu
- Zakład Wodociągów i Kanalizacji w
Ciepłowodach
 Zarządzenie 51/15

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2015-06-24 09:01:45 | Data modyfikacji: 2015-06-10 08:08:03.
Zarządzenie nr 52/15 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie ustanowienia
pełnomocnika do spraw wyborców - urzędnika
wyborczego
 Zarządzenie 52/15

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2015-06-26 13:23:34 | Data modyfikacji: 2015-06-10 08:08:03.
Zarządzenie nr 53/15 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie zapewnienia
bezpłatnego umieszczenia urzędowych obwieszczeń
i plakatów podmiotów biorących udział w
kampanii referendalnej oraz podania wykazu tych
miejsc do publicznej wiadomości w ogólnokrajowym
referendum zarządzonym na dzień 06 września
2015r.
 Zarządzenie 53/15

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2015-06-25 08:46:24 | Data modyfikacji: 2015-06-26 13:19:01.
Zarządzenie nr 54/15 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie powierzenia
Sekretarzowi Gminy prowadzenia spraw Gminy
Ciepłowody w imieniu Wójta Gminy Ciepłowody
 Zarządzenie 54/15

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2015-06-29 08:02:09 | Data modyfikacji: 2015-06-26 13:19:01.
Zarządzenie nr 55/15 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie przekazania
jednostkom budżetowym informacji o dokonanych
zmianach planu wydatków w toku wykonywania
budżetu gminy na 2015r.
 Zarządzenie 55/15

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2015-07-08 07:45:04 | Data modyfikacji: 2015-06-26 13:19:01.
Zarządzenie nr 56/15 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2015r.
 Zarządzenie 56/15

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2015-07-07 13:51:45 | Data modyfikacji: 2015-06-26 13:19:01.
Zarządzenie nr 57/15 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmian w
wieloletniej prognozie finansowej Gminy
Ciepłowody
 Zarządzenie 57/15

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2015-07-07 13:54:33 | Data modyfikacji: 2015-06-26 13:19:01.
Zarządzenie Nr 58/15 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 23 lipca 2015r. w sprawie wyznaczenia
obwodowych komisji ds. referendum dostosowanych do
potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz
wyznaczenia obwodowych komisji do spraw referendum
dla celów głosowania korespondencyjnego w
referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień
6 września 2015r.
 Zarządzenie 58/15

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2015-08-10 07:51:24 | Data modyfikacji: 2015-06-26 13:19:01.
Zarządzenie Nr 59/15 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 3 sierpnia 2015r. w sprawie przedłożenia
Radzie Gminy Ciepłowody i Regionalnej Izbie
Obrachunkowej we Wrocławiu informacji o przebiegu
wykonania planu finansowego za I półrocze 2015r.
Gminnej Instytucji Kultury - Biblioteka
Ciepłowody, Gminnej Instytucji Kultury - Gminny
Ośrodek Kultury i Promocji Ciepłowody oraz
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej - Gminnego Ośrodka Zdrowia Ciepłowody
 Zarządzenie 59/15

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2015-08-10 08:00:30 | Data modyfikacji: 2015-06-26 13:19:01.
Zarządzenie Nr 60/15 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 3 sierpnia 2015r. w sprawie przedłożenia
informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za
pierwsze półrocze 2015r. wraz z informacją o
kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy
Finansowej, w tym o przebiegu realizacji
przedsięwzięć
 Zarządzenie 60/15

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2015-08-10 08:15:03 | Data modyfikacji: 2015-08-10 08:19:12.
Zarządzenie Nr 61/15 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 3 sierpnia 2015r. w sprawie upoważnienia
pracownika Urzędu Gminy Ciepłowody do
przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków
obwodowych komisji ds. referendum ogólnokrajowym,
zarządzonym na dzień 6 września 2015r.
 Zarządzenie 61/15

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2015-08-10 08:24:59 | Data modyfikacji: 2015-08-10 08:19:12.
Zarządzenie Nr 62/15 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 3 sierpnia 2015r. w sprawie powołania
operatorów informatycznej obsługi obwodowych
komisji ds. referendum ogólnokrajowym
zarządzonym na dzień 6 września 2015r.
 Zarządzenie 62/15

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2015-08-10 08:28:27 | Data modyfikacji: 2015-08-10 08:19:12.
Zarządzenie Nr 63/15 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 3 sierpnia 2015r. w sprawie wskazania przez
Wójta Gminy Ciepłowody pracowników
samorządowych Gminy i gminnych jednostek
organizacyjnych wchodzących do obwodowych komisji
ds. referendum ogólnokrajowego zarządzonego na
dzień 6 września 2015r.
 Zarządzenie 63/15

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2015-08-10 08:36:11 | Data modyfikacji: 2015-08-10 08:19:12.
Zarządzenie Nr 64/15 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 3 sierpnia 2015r. w sprawie ochrony lokali
obwodowych komisji ds. referendum w czasie przerwy
w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi
wydarzeniami w referendum ogólnokrajowym
zarządzonym na dzień 6 września 2015r.
 Zarządzenie 64/15

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2015-08-11 12:21:38 | Data modyfikacji: 2015-08-10 08:19:12.
Zarządzenie Nr 65/15 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 10 sierpnia 2015r. w sprawie: ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
na terenie Gminy Ciepłowody
 Zarządzenie 65/15

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2015-08-10 11:26:22 | Data modyfikacji: 2015-08-10 08:19:12.
Zarządzenie Nr 66/15 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 10 sierpnia 2015r. w sprawie skrócenia
obowiązującego czasu pracy poniżej norm
wynikających z przepisów w okresie wzmożonych
upałów
 Zarządzenie 66/15

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2015-08-10 15:28:51 | Data modyfikacji: 2015-08-10 08:19:12.
Zarządzenie Nr 67/15 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 10 sierpnia 2015r. w sprawie powołania
koordynatora gminnego w referendum ogólnokrajowym
zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku.
 Zarządzenie 67/15

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2015-08-11 12:24:27 | Data modyfikacji: 2015-08-10 08:19:12.
Zarządzenie Nr 68/15 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 10 sierpnia 2015r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2015r.
 Zarządzenie 68/15

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2015-08-13 13:20:51 | Data modyfikacji: 2015-08-13 13:26:34.
Zarządzenie Nr 69/15 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 11 sierpnia 2015r. w sprawie powołania
obwodowych komisji ds. referendum w referendum
ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września
2015r.
 Zarządzenie 69/15

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2015-08-11 14:16:18 | Data modyfikacji: 2015-08-13 13:26:34.
Zarządzenie Nr 70/15 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 14 sierpnia 2015r. w sprawie stwierdzenia
wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji ds.
referendum nr 3 w Starym Henrykowie oraz
uzupełnienia jej składu
 Zarządzenie Nr 70/15

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2015-08-17 08:50:31 | Data modyfikacji: 2015-08-13 13:26:34.
Zarządzenie Nr 71/15 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 14 sierpnia 2015r. w sprawie powołania
komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela
ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela
mianowanego
 Zarządzenie 71/15

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2015-08-25 08:12:04 | Data modyfikacji: 2015-08-13 13:26:34.
Zarządzenie Nr 72/15 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 14 sierpnia 2015r. w sprawie zapewnienia
bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń
wyborczych i plakatów wszystkich komitetów
wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do
publicznej wiadomości
 Zarządzenie 72/15

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2015-08-21 13:22:52 | Data modyfikacji: 2015-08-13 13:26:34.
Zarządzenie Nr 73/15 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 21 sierpnia 2015r. w sprawie powołania
stałej komisji do oceny przydatności i dalszego
zagospodarowania składników majątku ruchomowego
 Zarządzenie 73/15

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2015-08-21 14:15:32 | Data modyfikacji: 2015-08-13 13:26:34.
Zarządzenie Nr 74/15 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 21 sierpnia 2015r. w sprawie stwierdzenia
wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji ds.
referendum nr 3 w Starym Henrykowie oraz
uzupełnienia jej składu
 Zarządzenie 74/15

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2015-08-21 13:26:22 | Data modyfikacji: 2015-08-13 13:26:34.
Zarządzenie Nr 76/15 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie: zmiany
zarządzenia nr 313/2014 Wójta Gminy Ciepłowody
z dnia 31 marca 2014r. w sprawie ustalenia stawek
opłat za wynajem pomieszczeń stanowiących
własność Gminy Ciepłowody
 Zarządzenie 76/15

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2015-08-27 12:34:15 | Data modyfikacji: 2015-08-13 13:26:34.
Zarządzenie nr 77/15 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie przedłużenia
powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół
Samorządowych w Ciepłowodach
 Zarządzenie 77/15

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2015-09-01 07:52:50 | Data modyfikacji: 2015-08-13 13:26:34.
Zarządzenie Nr 78/15 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie: oddania w
dzierżawę w trybie bezprzetargowym
nieruchomości stanowiących własność Gminy
Ciepłowody
 Zarządzenie 78/15

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2015-09-02 07:34:26 | Data modyfikacji: 2015-08-13 13:26:34.
Zarządzenie Nr 79/15 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2015r.
 Zarządzenie 79/15

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2015-09-08 13:40:45 | Data modyfikacji: 2015-08-13 13:26:34.
Zarządzenie nr 80/15 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie udzielenia
pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych
i składania oświadczeń woli w zakresie
kierowanej jednostki
 Zarządzenie 80/15

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2015-09-16 07:33:41 | Data modyfikacji: 2015-08-13 13:26:34.
Zarządzenie Nr 81/15 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 14 września 2015r. w sprawie ustalenia
terminu składania wniosków o udzielenie pomocy
finansowej uczniom na zakup podręczników i
materiałów edukacyjnych w roku szkolnym
2015/2016
 Zarządzenie 81/15

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2015-09-18 07:36:34 | Data modyfikacji: 2015-09-23 12:08:48.
Zarządzenie Nr 82/15 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 18 września 2015r. w sprawie odwołania
Dyrektora Instytucji Kultury Gminnej Biblioteki
Publicznej w Ciepłowodach
 Zarządzenie 82/15

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2015-09-21 07:37:24 | Data modyfikacji: 2015-09-23 12:08:48.
Zarządzenie nr 83/15 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 18 września 2015r. w sprawie wyznaczenia
obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do
potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz
wyznaczenia obwodowych komisji wyborczych dla
celów głosowania korespondencyjnego w wyborach
do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 25 października 2015r.
 Zarządzenie 83/15

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2015-09-25 13:27:24 | Data modyfikacji: 2015-09-23 12:08:48.
Zarządzenie nr 84/15 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 18 września 2015 roku w sprawie udzielenia
upoważnienia do dokonywania czynności
związanych z wyborami
 Zarządzenie 84/15

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2015-09-25 13:31:02 | Data modyfikacji: 2015-09-23 12:08:48.
Zarządzenie nr 85/15 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 22 września 2015r. w sprawie upoważnienia
pracowników Urzędu Gminy do przyjmowania
zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych
komisji wyborczych
 Zarządzenie 85/15

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2015-09-29 13:43:20 | Data modyfikacji: 2015-09-23 12:08:48.
Zarządzenie nr 86/15 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 24 września 2015r. w sprawie udzielenia
upoważnienia pracownikowi Gminnej Biblioteki
Publicznej
 Zarządzenie 86/15

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2015-09-25 13:33:32 | Data modyfikacji: 2015-09-25 13:34:07.
Zarządzenie nr 87/15 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 24 września 2015r. w sprawie udzielenia
upoważnienia dla Głównej Księgowej
zatrudnionej w Gminnej Bibliotece Publicznej
 Zarządzenie 87/15

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2015-09-25 13:36:59 | Data modyfikacji: 2015-09-25 13:34:07.
Zarządzenie Nr 88/15 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 24 września 2015r. w sprawie ochrony lokali
obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w
głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi
wydarzeniami w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 25 października 2015r.
 Zarządzenie 88/15

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2015-09-29 13:46:34 | Data modyfikacji: 2015-09-25 13:34:07.
Zarządzenie nr 89/15 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 24 września 2015r. w sprawie wskazania przez
Wójta Gminy Ciepłowody pracowników
samorządowych Gminy i gminnych jednostek
organizacyjnych wchodzących do obwodowych komisji
wyborczych
 Zarządzenie 89/15

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2015-09-29 13:49:48 | Data modyfikacji: 2015-09-25 13:34:07.
Zarządzenie Nr 90/15 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 25 września 2015r. w sprawie powołania
koordynatora gminnego w wyborach do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień
25 października 2015r.
 Zarządzenie 90/15

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2015-09-29 13:53:21 | Data modyfikacji: 2015-09-30 07:59:06.
Zarządzenie nr 91/15 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 25 października 2015r. w sprawie powołania
operatorów informatycznej obsługi obwodowych
komisji wyborczych w wyborach do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień
25 października 2015r.
 Zarządzenie 91/15

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2015-09-29 13:56:12 | Data modyfikacji: 2015-09-30 07:59:06.
Zarządzenie Nr 92/15 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 30 września 2015r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2015r.
 Zarządzenie 92/15

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2015-10-09 08:08:05 | Data modyfikacji: 2015-09-30 07:59:06.
Zarządzenie nr 93/15 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 30 września 2015r. w sprawie powołania
Komisji Odbioru Końcowego
 Zarządzenie 93/15

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2015-10-01 10:52:35 | Data modyfikacji: 2015-09-30 07:59:06.
Zarządzenie Nr 94/15 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 5 października 2015r. w sprawie powołania
obwodowych komisji wyborczych
 Zarządzenie 94/15

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2015-10-06 19:30:05 | Data modyfikacji: 2015-09-30 07:59:06.
Zarządzenie nr 95/15 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 05 października 2015r. w sprawie zmiany
zarządzenia Wójta Gminy Ciepłowody w sprawie
powołania Komisji do spraw umorzeń, ulg,
odroczeń i rozkładania na raty podatków, opłat
i innych należności pieniężnych o charakterze
publiczno - prawnym, stanowiących dochody Gminy
Ciepłowody oraz określenia zasad pracy Komisji
 Zarządzenie 95/15

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2015-10-09 08:15:03 | Data modyfikacji: 2015-09-30 07:59:06.
Zarządzenie Nr 96/15 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 29 października 2015r. w sprawie wyznaczenia
podmiotów , w których będzie wykonywana kara
ograniczenia wolności oraz praca społecznie
użyteczna
 Zarządzenie 96/15

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2015-11-04 11:53:46 | Data modyfikacji: 2015-09-30 07:59:06.
Zarządzenie nr 97/15 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 30 października 2015r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2015r.
 Zarządzenie 97/15

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2015-11-09 08:44:14 | Data modyfikacji: 2015-09-30 07:59:06.
Zarządzenie Nr 98/2015 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 03 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia
Procedury antymobbingowej w Urzędzie Gminy
Ciepłowody
 Zarządzenie 98/15

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2015-11-04 07:52:33 | Data modyfikacji: 2015-11-04 08:28:16.
Zarządzenie Nr 99/2015 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 03 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia
Kodeksu Etyki pracowników Urzędu Gminy
Ciepłowody
 Zarządzenie 99/15

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2015-11-04 08:05:45 | Data modyfikacji: 2015-11-04 08:28:16.
Zarządzenie NR 100/2015 Wójta Gminy Ciepłowody
z dnia 04 listopada 2015r. w sprawie powołania
Komisji Antymobbingowej w celu rozpoatrzenia
skargi pracownika o mobbing
 Zarządzenie 100/15

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2015-11-04 08:27:27 | Data modyfikacji: 2015-11-04 08:36:43.
Zarządzenie Nr 101/2015 Wójta Gminy Ciepłowody
z dnia 5 listopada 2015r. w sprawie powołania
Komisji Odbioru Końcowego
 Zarządzenie 101/15

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2015-11-05 13:22:59 | Data modyfikacji: 2015-11-06 07:28:59.
Zarządzenie nr 102/2015 Wójta Gminy Ciepłowody
z dnia 09 listopada 2015r. w sprawie: ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
na terenie Gminy Ciepłowody
 Zarządzenie 102/15

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2015-11-09 08:29:13 | Data modyfikacji: 2015-11-06 07:28:59.
Zarządzenie nr 103/15 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 10 listopada 2015r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2015r.
 Zarządzenie 103/15

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2015-11-20 09:20:14 | Data modyfikacji: 2015-11-06 07:28:59.
Zarządzenie nr 104/15 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 13 listopada 2015r. w sprawie przedłożenia
projektu budżetu gminy na rok 2015
 Zarządzenie 104/15

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2015-11-19 08:50:19 | Data modyfikacji: 2015-11-06 07:28:59.
Zarządzenie nr 105/15 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 13 listopada 2015r. w sprawie przedłożenia
projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Ciepłowody
 Zarządzenie 105/15

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2015-11-19 08:57:38 | Data modyfikacji: 2015-11-19 08:58:15.
Zarządzenie nr 106/2015 Wójta Gminy Ciepłowody
z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie zmiany
zarządzenia w sprawie wprowadzenia regulaminu
pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Ciepłowodach
 Zarządzenie 106/15

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2015-11-19 09:02:48 | Data modyfikacji: 2015-11-19 08:58:15.
Zarządzenie nr 107/15 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 19 listopada 2015r. w sprawie: zbycia
nieruchomości stanowiących własność Gminy
Ciepłowody
 Zarządzenie 107/15

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2015-11-19 12:19:21 | Data modyfikacji: 2015-11-19 08:58:15.
Zarządzenie nr 108/15 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 19 listopada 2015r. w sprawie: ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
 Zarządzenie 108/15

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2015-11-19 12:25:41 | Data modyfikacji: 2015-11-19 08:58:15.
Zarządzenie nr 109/15 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 19 listopada 2015r. w sprawie przekazania
podległym jednostkom informacji do opracowania
projektów planów finansowych na rok 2016
 Zarządzenie 109/15

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2015-11-24 13:03:46 | Data modyfikacji: 2015-11-19 08:58:15.
Zarządzenie nr 110/15 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2015r.
 Zarządzenie 110/15

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2015-12-07 15:27:03 | Data modyfikacji: 2015-12-07 16:35:27.
Zarządzenie Nr 111/2015 Wójta Gminy Ciepłowody
z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie: oddania w
dzierżawę w trybie bezprzetargowym
nieruchomości stanowiących własność Gminy
Ciepłowody
 Zarządzenie 111/15

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2015-11-30 15:45:24 | Data modyfikacji: 2015-12-07 16:35:27.
Zarządzenie nr 112/15 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie przeprowadzania
otwartego konkursu ofert na realizację zadania
publicznego z zakresu nauki, edukacji, oświaty i
wychowania dla Gminy Ciepłowody w 2016 roku.
 Zarządzenie 112/15

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2015-12-03 12:15:07 | Data modyfikacji: 2015-12-29 08:27:39.
Zarządzenie Nr 113/15 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie powołania Komisji
Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach
otwartego konkursu ofert na realizację zadania
publicznego z zakresu nauki, edukacji, oświaty i
wychowania dla Gminy Ciepłowody w 2016 roku.
 Zarządzenie 113/15

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2015-12-03 12:20:49 | Data modyfikacji: 2015-12-29 08:27:39.
Zarządzenie nr 114/2015 Wójta Gminy Ciepłowody
z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie powołania
komisji przetargowej do przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 Zarządzenie 114/15

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2015-12-04 08:28:53 | Data modyfikacji: 2015-12-29 08:27:39.
Zarządzenie Nr 115/2015 Wójta Gminy Ciepłowody
z dnia 03.12.2015r. w sprawie zmiany zarządzenia
w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu
Świadczeń Socjalnych
 Zarządzenie 115/15

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2015-12-04 10:41:35 | Data modyfikacji: 2015-12-29 08:27:39.
Zarządzenie nr 116/2015 Wójta Gminy Ciepłowody
z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia
Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Ciepłowody
 Zarządzenie 116/2015

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2015-12-17 11:51:21 | Data modyfikacji: 2015-12-18 10:00:39.
Zarządzenie Nr 117/15 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie rozstrzygnięcia
Konkursu i udzielenia dotacji dla organizacji
pozarządowych na wykonanie zadań publicznych w
2016r. z zakresu nauki, edukacji, oświaty i
wychowania dla Gminy Ciepłowody pn. "Dowóz
dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy
Ciepłowody do Ośrodka Rewalidacyjno -
Wychowawczego w Mikoszowie 27, Gmina Strzelin,
powiat strzeliński".
 Zarządzenie 117/15

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2015-12-29 13:05:51 | Data modyfikacji: 2015-12-29 13:25:42.
Zarządzenie Nr 118/15 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 31 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2015r.
 Zarządzenie 118/15

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2016-01-11 16:48:59 | Data modyfikacji: 2015-12-29 13:25:42.
Zarządzenie Nr 119/15 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 31 grudnia 2015r. w sprawie zmian w
wieloletniej prognozie finansowej Gminy
Ciepłowody
 Zarządzenie 119/15

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2016-01-11 16:53:45 | Data modyfikacji: 2015-12-29 13:25:42.

Zobacz:
   Kadencja I
   Kadencja II
   Kadencja III
   Kadencja IV
   Kadencja V
   Kadencja VI
   Kadencja VII
   Kadencja VIII
Data wprowadzenia: 2016-01-11 16:53:45
Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.cieplowody.pl