bip.cieplowody.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.cieplowody.pl
Zarządzenia Wójta > 2012 r. strona główna 

2012 r.
Zarządzenie Nr 116/12 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie: ustalenia na
rok 2012 planu dofinansowania form doskonalenia
zawodowego nauczycieli Zespołu Szkół
Samorządowych w Ciepłowodach oraz ustalenia
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za
kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i
zakłady doskonalenia nauczycieli
 Zarządzenie 116/12

Opublikowane przez: Marcin Kozak | Data wprowadzenia: 2012-01-09 15:53:33 | Data modyfikacji: 2012-01-13 07:41:19.
Zarządzenie Nr 117/12 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie powołania
Komisji przetargowej
 Zarządzenie 117/12

Opublikowane przez: Marcin Kozak | Data wprowadzenia: 2012-01-09 15:47:19 | Data modyfikacji: 2012-01-09 15:57:44.
Zarządzenie Nr 118/12 z dnia 13 stycznia 2012 r.
w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko
urzędnicze w Urzędzie Gminy Ciepłowody oraz
powołania Komisji Rekrutacyjnej do
przeprowadzenia naboru
 Zarządzenie 118/12

Opublikowane przez: Marcin Kozak | Data wprowadzenia: 2012-01-13 10:35:57 | Data modyfikacji: 2012-01-13 13:31:37.
Zarządzenie Nr 119/12 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie przeprowadzenia
otwartego konkursu ofert na realizację zadania
publicznego z zakresu upowszechniania kultury
fizycznej i sportu na terenie Gminy Ciepłowody w
2012 roku
 Zarządzenie 119/12

Opublikowane przez: Marcin Kozak | Data wprowadzenia: 2012-02-24 07:48:50 | Data modyfikacji: 2012-01-13 13:31:37.
Zarządzenie Nr 120/12 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 20 stycznia 2012 roku w sprawie powołania
Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
 Zarządzenie 120/11

Opublikowane przez: Marcin Kozak | Data wprowadzenia: 2012-02-24 07:54:17 | Data modyfikacji: 2012-01-13 13:31:37.
Zarządzenie Nr 121/12 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie ogłoszenia
konkursu na animatora sportu w ramach programu
"Moje Boisko - ORLIK 2012" w Ciepłowodach oraz
powołania Komisji Restrukturyzacyjnej do
przeprowadzenia konkursu
 Zarządzenie 121/12

Opublikowane przez: Marcin Kozak | Data wprowadzenia: 2012-01-31 22:50:54 | Data modyfikacji: 2012-01-13 13:31:37.
Zarządzenie Nr 122/12 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2012 rok
 Zarządzenie 122/11

Opublikowane przez: Marcin Kozak | Data wprowadzenia: 2012-02-24 07:57:32 | Data modyfikacji: 2012-01-13 13:31:37.
Zarządzenie Nr 123/12 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie powołania
komisji przetargowej
 Zarządzenie 123/12

Opublikowane przez: Marcin Kozak | Data wprowadzenia: 2012-02-24 07:59:09 | Data modyfikacji: 2012-02-24 08:05:23.
Zarządzenie Nr 124/12 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie powołania Komisji
Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach
otwartego konkursu ofert na realizację zadania
publicznego z zakresu upowszechniania kultury
fizycznej i sportu na terenie Gminy Ciepłowody w
2012 roku
 Zarządzenie 124/12

Opublikowane przez: Marcin Kozak | Data wprowadzenia: 2012-02-24 08:01:22 | Data modyfikacji: 2012-02-24 08:05:23.
Zarządzenie Nr 125/12 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie planu finansowego
zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie na rok 2012
 Zarządzenie 125/11

Opublikowane przez: Marcin Kozak | Data wprowadzenia: 2012-02-24 08:04:38 | Data modyfikacji: 2012-02-24 08:05:23.
Zarządzenie Nr 126/12 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie powołania stałej
komisji do oceny przydatności i przeznaczenia do
dalszego zagospodarowania majątku ruchomego gminy
oraz wyceny do sprzedaży
 Zarządzenie 126/11

Opublikowane przez: Marcin Kozak | Data wprowadzenia: 2012-02-24 08:06:52 | Data modyfikacji: 2012-02-24 08:05:23.
Zarządzenie nr 127/12 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2012 rok
 Zarządzenie 127/11

Opublikowane przez: Marcin Kozak | Data wprowadzenia: 2012-02-24 08:08:30 | Data modyfikacji: 2012-02-24 08:05:23.
Zarządzenie Nr 128/12 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie powołania
Komisji przetargowej
 Zarządzenie 128/12

Opublikowane przez: Marcin Kozak | Data wprowadzenia: 2012-02-29 12:26:56 | Data modyfikacji: 2012-02-24 08:05:23.
Zarządzenie Nr 129/12 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie ogłoszenia
naboru na wolne stanowisko urzędnicze informatyka
w Urzędzie Gminy Ciepłowody oraz powołania
Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru
 Zarządzenie 129/12

Opublikowane przez: Marcin Kozak | Data wprowadzenia: 2012-02-28 08:33:48 | Data modyfikacji: 2012-02-24 08:05:23.
Zarządzenie Nr 130/12 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 1 marca 2012 r. w sprawie przekazania
jednostkom budżetowym informacji o dokonanych
zmianach planu wydatków w toku wykonywania
budżetu gminy na 2012 r.
 Zarządzenie 130/12

Opublikowane przez: Marcin Kozak | Data wprowadzenia: 2012-03-01 09:30:45 | Data modyfikacji: 2012-02-24 08:05:23.
Zarządzenie Nr 131/12 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie rozstrzygnięcia
Konkursu i udzielenia dotacji dla organizacji
pozarządowych na wykonanie zadań publicznych w
2012 r. z zakresu upowszechnienia kultury
fizycznej i sportu na terenie Gminy Ciepłowody w
2012 roku
 Zarządzenie 131/12

Opublikowane przez: Marcin Kozak | Data wprowadzenia: 2012-03-19 11:40:01 | Data modyfikacji: 2012-02-24 08:05:23.
Zarządzenie Nr 132/12 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 6 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia
regulaminu pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Ciepłowodach
 Zarządzenie 132/12

Opublikowane przez: Marcin Kozak | Data wprowadzenia: 2012-03-19 11:41:42 | Data modyfikacji: 2012-02-24 08:05:23.
Zarządzenie Nr 133/12 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 15 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z
wykonania budżetu za 2011 rok
 Zarządzenie 133/12

Opublikowane przez: Marcin Kozak | Data wprowadzenia: 2012-03-19 12:17:49 | Data modyfikacji: 2012-02-24 08:05:23.
Zarządzenie Nr 134/12 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia
sprawozdania rocznego z wykonania planów
finansowych jednostek sektora finansów
publicznych
 Zarządzenie 134/12

Opublikowane przez: Marcin Kozak | Data wprowadzenia: 2012-03-19 12:19:45 | Data modyfikacji: 2012-02-24 08:05:23.
Zarządzenie Nr 135/12 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 15 marca 2012 r. w sprawie udzielenia
zamówień publicznych, których wartość nie
przekracza wyrażonej w złotych polskich
równowartości 14000 euro
 Zarządzenie 135/12

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2012-04-05 08:48:41 | Data modyfikacji: 2012-04-05 08:49:00.
Zarządzenie Nr 136/12 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 30 marca 2012 r w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2012r.
 Zarządzenie 136/12

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2012-04-05 08:36:34 | Data modyfikacji: 2012-04-05 08:49:35.
Zarządzenie nr 137/12 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania
komisji przetargowej
 Zarządzenie 137/12

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2012-04-20 12:47:30 | Data modyfikacji: 2012-04-05 08:49:35.
Zarządzenie nr 138/12 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie upoważnienia
Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w
Ciepłowodach do realizacji zadań z ustawy o
wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej,
prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji
administracyjnych w tych sprawach.
 Zarządzene 138/12

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2012-04-20 12:52:55 | Data modyfikacji: 2012-04-05 08:49:35.
Zarządzenie Nr 139/12 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2012 rok.
 Zarządzene 139/12

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2012-05-08 10:42:13 | Data modyfikacji: 2012-04-05 08:49:35.
Zarządzenie Nr 140/12 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie przedłożenia
Radzie Gminy Ciepłowody sprawozdania finansowego
gminy Ciepłowody za 2011 rok.
 Zarządzene 140/12

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2012-05-08 10:45:26 | Data modyfikacji: 2012-04-05 08:49:35.
Zarządzenie Nr 141/12 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 15 maja 2012 r. w sprawie zatwierdzenia
rocznego sprawozdania finansowego Gminnego
Ośrodka Kultury i Promocji w Ciepłowodach za rok
2011.
 Zarządzenie 141/12

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2012-05-17 09:39:23 | Data modyfikacji: 2012-05-17 09:41:25.
Zarządzenie Nr 142/12 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 16 maja 2012 r. w sprawie ogłoszenia naboru
na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy
Ciepłowody oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej
do przeprowadzenia naboru

Zarządzenie 142/12

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. wymiaru podatkówi opłat w Referacie Finansów i Planowania

Kwestionariusz osobowy

 

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2012-05-16 13:39:58 | Data modyfikacji: 2012-05-17 09:40:16.
Zarządzenie Nr 143/12 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 18 maja 2012 r. w sprawie: zdobycia
nieruchomości stanowiących własność Gminy
Ciepłowody
 Zarządzene 143/12

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2012-05-21 11:44:39 | Data modyfikacji: 2012-05-21 11:49:55.
Zarządzenie Nr 144/12 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 18 maja 2012 r. w sprawie ogłoszenia wykazu
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
 Zarządzene 144/12

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2012-05-21 11:48:58 | Data modyfikacji: 2012-05-21 11:49:55.
Zarządzenie Nr 145/12 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 21 maja 2012 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2012 r.
 Zarządzene 145/12

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2012-05-25 13:43:38 | Data modyfikacji: 2012-05-21 11:49:55.
Zarządzenie Nr 146/12 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 25 maja 2012 r. w sprawie dokonania zmian w
składzie osobowym Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Ciepłowodach.
 Zarządzene 146/12

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2012-06-05 08:28:15 | Data modyfikacji: 2012-05-21 11:49:55.
Zarządzenie Nr 147/12 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie: zdobycia
nieruchomości stanowiących własność Gminy
Ciepłowody.
 Zarządzenie 147/12

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2012-06-05 14:03:00 | Data modyfikacji: 2012-06-13 13:12:39.
Zarządzenie Nr 148/12 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie: ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży.

Zarządzenie 148/12

Załącznik do zarządzenia 148/12

 

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2012-06-05 14:06:07 | Data modyfikacji: 2012-07-03 10:25:44.
Zarządzenie Nr 149/12 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 6 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia
naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie
Gminy Ciepłwoody oraz powołania Komisji
Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru.

Zarządzenie 149/12

Kwestionariusz osobowy

Ogłoszenie o naborze

 

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2012-06-06 14:36:04 | Data modyfikacji: 2012-06-13 13:12:02.
Zarządzenie Nr 150/12 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie powołania
stałej komisji do oceny przydatności i
przezanaczenia do dalszego zagospodarowania
majątku ruchomego gminy oraz wyceny do sprzedaży
 Zarządzenie 150/12

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2012-06-21 13:51:55 | Data modyfikacji: 2012-06-21 13:52:38.
Zarządzenie Nr 151/12 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie powołania
komisji przetargowej do przeprowadzenia
postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.
 Zarządzenie 151/12

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2012-06-13 13:06:23 | Data modyfikacji: 2012-06-13 13:11:37.
Zarządzenie Nr 152/12 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie ustanowienia
pełnomocnika do spraw wyborów.
 Zarządzenie 152/12

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2012-06-13 13:10:19 | Data modyfikacji: 2012-06-13 13:11:37.
Zarządzenie Nr 153/12 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie upoważnienia
pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w
Ciepłowodach do prowadzenia postępowań i
wydawania decyzji administracyjnych, postanowień
i zaświadczeń w indywidualnych sprawach z
zakresu wspierania rodziny należących do
właściwości Gminy Ciepłowody
 Zarządzenie 153/12

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2012-06-14 13:33:47 | Data modyfikacji: 2012-06-14 13:34:41.
Zarządzenie Nr 154/12 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie upoważnienia
pracownika do wydawania decyzji administracyjnych
w imieniu Wójta
 Zarządzenie 154/12

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2012-06-21 13:43:30 | Data modyfikacji: 2012-06-21 13:46:09.
Zarządzenie Nr 155/12 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 18 czerwca 2012 r. w sprawie powołania
Komisji przetargowej
 Zarządzenie 155/12

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2012-06-21 13:45:39 | Data modyfikacji: 2012-06-21 13:46:37.
Zarządzenie Nr 156/12 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2012 rok.
 Zarządzenie 156/12

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2012-07-05 08:02:45 | Data modyfikacji: 2012-07-05 08:03:13.
Zarządzenie Nr 157/12 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 6 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia terminu
składania o dofinansowanie zakupu podręczników
dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy
uczniom w 2012 r. - "Wyprawka szkolna".
 Zarządzenie 157/12

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2012-07-06 08:32:41 | Data modyfikacji: 2012-07-06 08:34:07.
Zarządzenie Nr 158/12 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 9 lipca 2012 r. w sprawie określenia
procedur wykorzyustywania środków funduszu
sołeckiego w 2013r.
 Zarządzenie 158/12

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2012-07-12 12:10:09 | Data modyfikacji: 2012-07-06 08:34:07.
Zarządzenie Nr 159/12 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 9 lipca 2012 r. w sprawie ogłoszenia naboru
na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy
Ciepłowody oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej
do przeprowadzenia naboru
 Zarządzenie 159/12

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2012-07-12 12:18:30 | Data modyfikacji: 2012-07-06 08:34:07.
Zarządzenie Nr 160/12 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 9 lipca 2012 r. w sprawie wprowadzenia zasad
(polityki) rachunkowości dla budżetu i Urzędu
Gminy Ciepłowody
 Zarządzenie 160/12

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2012-07-19 08:18:41 | Data modyfikacji: 2012-07-19 08:22:41.
Zarządzenie Nr 161/12 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 12 lipca 2012 r. w sprawie uchylenia
zarządzenia nr 73/08 z dnia 12 maja 2008r. w
sprawie uprowadzenia procedury naboru pracowników
na kierownicze stanowiska urzędnicze oraz na
stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy
Ciepłowody i kierowników jednostek
organizacyjnych.
 Zarządzenie 161/12

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2012-07-12 12:23:49 | Data modyfikacji: 2012-07-19 08:19:48.
Zarządzenie Nr 162/12 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 12 lipca 2012 r. w sprawie powołania komisji
przetargowej
 Zarządzenie 162/12

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2012-07-19 08:25:27 | Data modyfikacji: 2012-07-19 12:18:34.
Zarządzenie Nr 163/12 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 19 lipca 2012 r. w sprawie powołania komisji
przetargowej do przeprowadzania postępowań o
udzielenie zamówienia publicznego
 Zarządzenie 163/12

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2012-07-19 12:17:34 | Data modyfikacji: 2012-07-19 12:18:15.
Zarządzenie Nr 164/12 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 23 lipca 2012 r. w sprawie ogłoszenia
naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie
Gminy Ciepłowody oraz powołania Komisji
Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru.
 Zarządzenie 164/12

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2012-07-23 10:13:12 | Data modyfikacji: 2012-07-19 12:18:15.
Zarządzenie Nr 165/12 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 23 lipca 2012 r. w sprawie powołania
komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela
ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela
mianowanego
 Zarządzenie 165/12

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2012-07-23 12:47:12 | Data modyfikacji: 2012-07-19 12:18:15.
Zarządzenie Nr 166/12 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 23 lipca 2012 r. w sprawie powołania
komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela
ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela
mianowanego.
 Zarządzenie 166/12

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2012-07-23 12:51:24 | Data modyfikacji: 2012-07-19 12:18:15.
Zarządzenie Nr 167/12 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 23 lipca 2012 r. w sprawie powołania
komisji przetargowej
 Zarządzenie 167/12

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2012-08-01 12:49:54 | Data modyfikacji: 2012-07-19 12:18:15.
Zarządzenie Nr 168/12 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 01 sierpnia w sprawie regulaminu
gospodarowania składnikami majątku ruchomego i
zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w
Urzędzie Gminy Ciepłowody
 Zarządzenie 168/12

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2012-08-01 12:52:47 | Data modyfikacji: 2012-07-19 12:18:15.
Zarządzenie Nr 170/12 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 02 sierpnia zmieniające zarządzenie w
sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy
Ciepłowody

Zarządzenie 170/12

Załącznik 1 - karta obiegowa związana z przyjęciem pracownika do pracy

Załącznik 2 - karta obiegowa - rozliczenie pracownika w związku z ustaleniem stosunku pracy

 

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2012-08-06 10:27:01 | Data modyfikacji: 2012-07-19 12:18:15.
Zarządzenie Nr 171/12 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 07 sierpnia 2012r. w sprawie zbycia
nieruchomości stanowiących własność Gminy
Ciepłowody

Zarządzenie 171/12

 

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2012-08-08 11:34:35 | Data modyfikacji: 2012-07-19 12:18:15.
Zarządzenie Nr 172/12 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 07 sierpnia 2012r. w sprawie ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie 172/12

 

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2012-08-08 11:43:12 | Data modyfikacji: 2012-07-19 12:18:15.
Zarządzenie Nr 173/12 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 07 sierpnia 2012r. w sprawie powołania
Komisji Mieszkaniowej

Zarządzenie 173/12

 

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2012-08-13 14:35:02 | Data modyfikacji: 2012-07-19 12:18:15.
Zarządzenie Nr 174/12 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 07 sierpnia 2012r. w sprawie nadania
Regulaminu Organizacyjnego Zakładowi Budżetowemu
- Zakład Wodociągów i Kanalizacji w
Ciepłowodach

Zarządzenie 174/12

 

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2012-08-13 15:36:44 | Data modyfikacji: 2012-07-19 12:18:15.
Zarządzenie Nr 175/12 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie przedłożenia
informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za
pierwsze półrocze 2012r. wraz z informacją o
kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy
Finansowej, w tym o przebiegu realizacji
przedsięwzięć.

Zarządzenie 175/12

Opinia Regionelnej Izby Obrachunkowej o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012r.

 

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2012-08-14 12:20:38 | Data modyfikacji: 2012-08-14 12:28:55.
Zarządzenie Nr 176/12 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie przedłożenia
Radzie Gminy Ciepłowody i Regionalnej Izbie
Obrachunkowej we Wrocławiu informacji o przebiegu
wykonania planu finansowego za I-sze półrocze
2012r. Gminnej Instytucji Kultury - Biblioteka
Ciepłowody, Gminnej Instytucji Kultury - Gminny
Ośrodek Kultury i Promocji Ciepłowody oraz
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej - Ośrodek Zdrowia Ciepłowody

Zarządzenie 176/12

 

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2012-08-14 12:32:41 | Data modyfikacji: 2012-08-14 12:28:55.
Zarządzenie Nr 177/12 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
na terenie Gminy Ciepłowody

Zarządzenie 177/12

 

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2012-08-16 09:58:57 | Data modyfikacji: 2012-08-14 12:28:55.
Zarządzenie Nr 178/12 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 16 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2012 rok.

Zarządzenie 178/12

 

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2012-08-17 08:13:33 | Data modyfikacji: 2012-08-14 12:28:55.
Zarządzenie Nr 179/12 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 17 sierpnia 2012r. w sprawie powołania
komisji przetargowej do przeprowadzenia
postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

Zarządzenie 179/12

 

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2012-08-20 08:06:32 | Data modyfikacji: 2012-08-14 12:28:55.
Zarządzenie Nr 180/12 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie zbycia
nieruchomości stanowiących własność Gminy
Ciepłowody

Zarządzenie 180/12

 

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2012-08-27 15:06:12 | Data modyfikacji: 2012-08-14 12:28:55.
Zarządzenie Nr 181/12 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie 181/12

Załącznik do zarządzenia 181/12

 

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2012-08-27 15:07:44 | Data modyfikacji: 2012-08-14 12:28:55.
Zarządzenie Nr 182/12 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie: oddania w
dzierżawę w trybie bezprzetargowym
nieruchomośći stanowiących własność Gminy
Ciepłowody
 Zarządzenie 182/12

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2012-09-04 10:28:50 | Data modyfikacji: 2012-09-04 10:29:48.
Zarządzenie Nr 183/12 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 3 września 2012r. w sprawie upoważnienia
pracownika do wydania decyzji administracyjnych w
imieniu Wójta
 Zarządzenie 183/12

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2012-09-04 10:31:37 | Data modyfikacji: 2012-09-04 10:31:55.
Zarządzenie Nr 184/12 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 10 września 2012r. w sprawie zbycia
nieruchomości stanowiących własność Gminy
Ciepłowody
 Zarządzenie 184/12

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2012-09-11 13:42:58 | Data modyfikacji: 2012-09-11 13:44:01.
Zarządzenie Nr 185/12 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 10 września 2012r. w sprawie ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
 Zarządzenie 185/12

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2012-09-11 13:45:04 | Data modyfikacji: 2012-09-11 13:45:30.
Zarządzenie Nr 186/12 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 18 września 2012r. w sprawie powołania
komisji przetargowej
 Zarządzenie 186/12

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2012-09-17 14:36:31 | Data modyfikacji: 2012-09-17 14:37:36.
Zarządzenie Nr 187/12 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 28 wrzesnia 2012 r. w sprawie powołania
komisji inwentaryzacyjnej oraz przeprowadzenia
inwentaryzacji składników majątkowych.

Zarządzenie 187/12

 

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2012-10-01 08:14:59 | Data modyfikacji: 2012-09-17 14:37:36.
Zarządzenie Nr 188/12 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 28 września 2012 r. w sprawie ustalenia
stawek czynszu regulowanego za 1m2 powierzchni
użytkowej, samodzielnych lokali mieszkalnych,
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
Ciepłowody

Zarządzenie 188/12

 

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2012-10-01 08:21:43 | Data modyfikacji: 2012-09-17 14:37:36.
Zarządzenie Nr 189/12 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 28 września 2012 r. w sprawie czynszu za 1m2
lokali użytkowych na terenie Gminy Ciepłowody

Zarządzenie 189/12

 

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2012-10-01 08:25:20 | Data modyfikacji: 2012-09-17 14:37:36.
Zarządzenie Nr 190/12 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 28 września 2012 r. w sprawie stawek czynszu
za 1m2 lokali użytkowych na terenie Gminy
Ciepłowody

Zarządzenie 190/12

 

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2012-10-01 08:30:20 | Data modyfikacji: 2012-09-17 14:37:36.
Zarządzenie Nr 191/12 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 28 września 2012 r. w sprawie: ustalenia
stawki opłaty miesięcznej dla cieła 1m2
powierzchni samodzielnych lokali mieszkalnych
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
Ciepłowody i lokali użytkowych będących
włanością Gminy Ciepłowody
 Zarządzenie 191/12

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2012-10-09 08:32:05 | Data modyfikacji: 2012-10-09 08:33:15.
Zarządzenie Nr 192/12 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 28 września 2012 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2012 rok.
 Zarządzenie 192/12

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2012-10-09 08:55:15 | Data modyfikacji: 2012-10-09 08:55:59.
Zarządzenie Nr 193/12 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 2 października 2012 r. w sprawie powołania
stałej komisji do oceny przydatności i dalszego
zagospodarowania składników majątku ruchomego
 Zarządzenie 193/12

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2012-10-09 08:59:34 | Data modyfikacji: 2012-10-09 09:00:27.
Zarządzenie Nr 194/12 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 8 października 2012 r. w sprawie powołania
komisji przetargowej
 Zarządzenie 194/12

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2012-10-09 09:02:09 | Data modyfikacji: 2012-10-09 09:02:35.
Zarządzenie Nr 195/12 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 9 października 2012 r. w sprawie powołania
Komisji przetargowej.
 Zarządzenie 195/12

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2012-10-16 10:29:35 | Data modyfikacji: 2012-10-16 10:30:20.
Zarządzenie Nr 196/12 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 18 października 2012 r. o zmianie
załącznika do zarządzenia Nr 135/12 Wójta
Gminy Ciepłowody w sprawie udzielania zamówień
publicznych, których wartość nie przekracza
wyrażonej w złotych polskich równowartości
14000 euro
 Zarządzenie 196/12

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2012-10-18 11:31:27 | Data modyfikacji: 2012-10-18 11:31:59.
Zarządzenie Nr 197/12 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 26 października 2012 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2012 rok.
 Zarządzenie 197/12

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2012-11-05 12:35:46 | Data modyfikacji: 2012-11-05 12:37:22.
Zarządzenie Nr 198/12 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 31 października 2012 r. w sprawie
wyznaczenia pracowników odpowiedzialnych za
zwalczenie pożarów i ewakuację pracowników
oraz udzielenie pierwszej pomocy w nagłych
przypadkach na terenie Urzędu Gminy Ciepłowody
 Zarządzenie 198/12

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2012-11-13 08:44:35 | Data modyfikacji: 2012-11-13 08:45:25.
Zarządzenie Nr 199/12 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 31 października 2012 r. zmienieające
zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu
wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy
Ciepłowody
 Zarządzenie 199/12

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2012-11-13 08:50:03 | Data modyfikacji: 2012-11-13 08:50:35.
Zarządzenie Nr 200/12 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie:
przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na
realizację zadania publicznego z zakresu nauki,
edukacji, oświaty i wychowania dla Gminy
Ciepłowody w 2013 roku
 Zarządzenie 200/12

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2012-11-08 12:53:37 | Data modyfikacji: 2012-11-30 12:22:16.
Zarządzenie Nr 201/12 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie:
przedłożenia projektu uchwały w sprawie
wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciepłowody
 Zarządzenie 201/12

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2012-11-16 10:18:53 | Data modyfikacji: 2012-11-30 12:22:16.
Zarządzenie Nr 202/12 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie:
przedłożenia projektu budżetu gminy na rok 2013
 Zarządzenie 202/12

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2012-11-16 10:25:36 | Data modyfikacji: 2012-11-16 10:27:18.
Zarządzenie Nr 203/12 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie powołania
komisji przetargowej
 Zarządzenie 203/12

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2012-11-16 10:29:58 | Data modyfikacji: 2012-11-16 10:27:18.
Zarządzenie Nr 204/12 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie określenia
maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia
kierowników gminnych jednostek budżetowych oraz
zakładów budżetowych Gminy Ciepłowody
 Zarządzenie 204/12

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2012-12-12 11:59:36 | Data modyfikacji: 2012-11-16 10:27:18.
Zarządzenie Nr 205/12 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie powołania
Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone
w ramach otwartego konkursu ofert na realizację
zadania publicznego z zakresu nauki, edukacji,
oświaty i wychowania dla Gminy Ciepłowody w 2013
roku.
 Zarządzenie 205/12

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2012-11-27 07:58:02 | Data modyfikacji: 2012-12-12 11:59:56.
Zarządzenie Nr 206/12 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie powołania
komisji przetargowej do przeprowadzania
postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
 Zarządzenie 206

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2012-11-28 07:24:44 | Data modyfikacji: 2012-12-12 11:59:56.
Zarządzenie Nr 207/12 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie wyznaczania
dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu
Gminy Ciepłowody
 Zarządzenie 207/12

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2012-11-30 13:37:48 | Data modyfikacji: 2012-12-12 11:59:56.
Zarządzenie Nr 208/12 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 07 grudnia 2012 r. zmieniające zarządzenie
w sprawie stawek czynszu za 1 m2 lokali
użytkowych na terenie Gminy Ciepłowody
 Zarządzenie 208/12

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2012-12-12 12:03:14 | Data modyfikacji: 2012-12-12 11:59:56.
Zarządzenie Nr 210/12 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie: wprowadzenia
zmian w regulaminie korzystania z Zakładowego
Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy
w Ciepłowodach
 Zarządzenie 210/12

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2012-12-12 12:05:27 | Data modyfikacji: 2012-12-12 12:06:25.
Zarządzenie Nr 211/12 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie powołania
Komisji Odbioru Końcowego
 Zarządzenie 211/12

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2012-12-31 07:15:31 | Data modyfikacji: 2012-12-31 07:16:04.
Zarządzenie Nr 212/12 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 22 grudnia 2012 r. w sprawie rozstrzygnięcia
Konkursu i udzielania dotacji dla organizacji
pozarządowych na wykonanie zadań publicznych w
2013 r. z zakresu nauki, edukacji, oświaty i
wychowania dla Gminy Ciepłowody pn. "Dowóz
dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy
Ciepłowody do Ośrodka Rewalidacyjno -
Wychowawczego i Niepublicznej Szkoły
Przysposabiającej do Pracy w Mikoszowie 27, Gmina
Strzelin, powiat strzeliński".
 Zarządzenie 212/12

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2013-01-02 07:21:22 | Data modyfikacji: 2013-01-02 07:21:57.
Zarządzenie Nr 213/12 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2012 rok.
 Zarządzenie 213/12

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2013-01-08 09:00:58 | Data modyfikacji: 2013-01-02 07:21:57.
Zarządzenie Nr 214/12 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie: ustalenia na
rok 2013 planu dofinansowania form doskonalenia
zawodowego nauczycieli Zespołu Szkół
Samorządowych w Ciepłowodach oraz ustalenia
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za
kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i
zakłady doskonalenia nauczycieli.
 Zarządzenie 214/12

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2013-01-08 09:04:37 | Data modyfikacji: 2013-01-02 07:21:57.

Zobacz:
   Kadencja I
   Kadencja II
   Kadencja III
   Kadencja IV
   Kadencja V
   Kadencja VI
   Kadencja VII
   Kadencja VIII
Data wprowadzenia: 2013-01-08 09:04:37
Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.cieplowody.pl